Tagozatok és bizottságok tevékenysége

Mabisz közgyűlés 2005. (II.)

Jelenleg 16 tagozat, és irányításuk alatt 7 állandó bizottság működik, a Kommunikációs tagozat az év során átalakult eseti bizottsággá. A tagozatok, bizottságok továbbra is a szövetségi munka legfontosabb intézményei.

Aktuáriusi tagozat

A tagozat egységes megoldási javaslatokat keresett a PSZÁF által 2004-ben az aktuáriusi jelentésre is bevezetett KIR-rendszer hiányosságainak kiküszöbölésére. Egyeztetett álláspontot alakítottak ki több kérdésben:

Tagozatok és bizottságok tevékenysége

A tagozat egységes megoldási javaslatokat keresett a PSZÁF által 2004-ben az aktuáriusi jelentésre is bevezetett KIR-rendszer hiányosságainak kiküszöbölésére. Egyeztetett álláspontot alakítottak ki több kérdésben:

 • a nemek biztosítási tarifákban történő megkülönböztetéséről,
 • a unit-linked termékek visszavásárlási táblázatáról,
 • a negyedéves PSZÁF adatszolgáltatás táblázatainak egységes értelmezéséről,
 • az IFRS irányelvek várható hatásairól,
 • a tartalékok eszközlefedéséről,
 • az életbiztosítási tartalékok, a technikai kamat és többlethozam számítás piaci gyakorlatáról.Részt vettek a PSZÁF ellenőrzések aktuáriusi tapasztalatainak értékelésében, valamint a gfb . felosztások kialakításában (OEP, ONYF, KSZ, határbiztosítás).

Egészség- és baleset-biztosítási tagozat

Az Orvosi tagozat közreműködésével befejezték a közel három éve megkezdett munkát: a műtétek egységes besorolását.A tagozat folytatta és kibővítette az együttműködést az Országos Egészségpénztárral és az Országos Orvosi Szakértői Intézettel. Ennek keretében a társtagozatok (Élet, Orvosi, Kockázatelbírálói) részvételével két szakmai előadást szervezett, illetve személyes konzultáció keretében vitatta meg a társadalombiztosítás és a magán egészségbiztosítás lehetséges kapcsolatait. A tagozat az éves munkatervhez igazodóan munkacsoportokat hozott létre:A statisztikai elemzések munkacsoportjának feladata a biztosítók termelési és káradatainak összegyűjtése olyan struktúrában, amely mindenki számára átadható és hasznosítható; fogalmak értelmezése, információs tábla kidolgozása, informatikai összegzés stb.A baleseti rokkantsági táblázat felülvizsgálatára alakult munkacsoportnak az a feladata, hogy elemezze a társaságok által használt módszereket a rokkantsági tábla, a baleseti maradandó egészségkárosodás újszerű értelmezése szempontjából.

Életbiztosítási tagozat

A tagozat ajánlást alakított ki a Bit.-ben szabályozott, 30 napon belüli rendkívüli felmondás (elállás) kezeléséről.

Egyeztettek az életbiztosítási szerződések megkötése során használt igényfelmérő és terméktájékoztató nyomtatványok tartalmáról. Ez a független értékesítési hálózatokkal dolgozó társaságoknak jelentett segítséget, de alkalmas volt a PSZÁF-fal folytatott szakmai egyeztetés megkönnyítésére is. A tagozat által konszenzussal kialakított módszert a PSZÁF nem tartotta szükségesnek ajánlásában pontosítani.A tagozat az év során többször egyeztetett a jogalkotókkal a biztosítók jelzáloghitelezési tevékenységéről, a THM kiterjesztéséről, a genetikai adatok felhasználásáról, valamint a nemek közti diszkrimináció tilalmával kapcsolatos EU-direktíváról. A direktíva közzétételével megkezdődött a magyar sajátosságok feltérképezése, és a tervezett ütemterv összeállítása.

Értékesítési tagozat

A 2003. év végén újonnan megalakult tagozat kiemelten foglalkozott az életbiztosítások - különösen az unit-linked biztosítások - értékesítésének kérdéseivel, a jutalékspirállal, a 30 napon belüli felmondások kezelésével.

Munkacsoport véleményezte az alkuszi és jutalék keretszerződést. Az alkuszokkal való együttműködés több ízben volt téma a tagozati üléseken, valamint folyamatos napirenden tartják a „kényszervállalkozások” ügyét.

Egy munkacsoport táblázatba foglalta a társaságok üzleti hálózatainak struktúráját. Több ízben megtárgyalták az ügynökképzés helyzetét, és az ezzel kapcsolatos intézeti elképzeléseket.

Gépjármű-biztosítási tagozat

A tagozat megvitatta és elfogadta a Mabisz Gépjármű Kárrendezési Irodájának beszámolóját a Kártalanítási számláról, és az egyéb szövetségi feladatokról.A szakértők folyamatosan foglalkoztak az OEP-megállapodás korrekciójával, az elszámolás elveinek olyan módon történő meghatározásával, amelyek a következő évekre is alkalmazhatóak, s a biztosítók által is kalkulálhatóak lehetnek. Egyeztetések folytak a költségfelosztás elveinek módosításáról is.A tagozat számára kiemelt feladatot jelentett a gépjárművek kötelező felelősségbiztosításáról szóló kormányrendelet újraalkotása, a szabályozás elveinek meghatározása, valamint a rendelet hatálybalépését követően az egységes értelmezés kialakítása.

Az egyeztetések elsősorban a bonus-malus rendszer működését, az év közbeni díj nemfizetések problémáját, az üzemben tartáshoz kapcsolódó szerződéskötési kötelezettséget, valamint a biztosítóváltások jogszabályszerű és egységes kezelését érintették. Az egységes ügykezelés érdekében a tagozat néhány közösen alkalmazandó nyomtatvány tartalmának egységesítésében állapodott meg, és közös ügyfél-tájékoztató anyagokat állított össze.A kormányrendelet változása miatt - a biztosítási díjak nemfizetésének kezeléséhez kapcsolódóan felmerült a Belügyminisztérium kötvény-nyilvántartási rendszerének új funkciókkal történő bővítése.

Elkészült a tagozat működését szabályozó ügyrend tervezete, amellyel kapcsolatosan az egyeztetések folyamatban vannak.

Gépjármű informatikai bizottság

A Bizottság feladata - szoros együttműködésben a Gépjármű- és Informatikai tagozattal - a BM/Mabisz közös munkacsoportban való részvétel a kötelező felelősségbiztosítással kapcsolatos tárgyalásokon.

Informatikai tagozat

A Gépjármű-biztosítási tagozattal együttműködve folyamatosan részt vettek a BM-Mabisz munkacsoport tevékenységében; értékelték a rendszer tapasztalatait és hiányosságait. 2004-ben két társaságnál is sikeresen vezették be az MQS technológiát, így a projekt a többi biztosítónál is felgyorsult.A tagozati üléseken a szakma aktuális kérdéseinek informatikai vonatkozásival foglakoztunk kerekasztal beszélgetés formájában.

Jogi tagozat

A tagozat - az EU-csatlakozás miatt felgyorsult jogszabályalkotás kapcsán - folyamatosan ülésezett, gyakran tartottak rendkívüli összejöveteleket is. A Bit. módosítás kapcsán foglalkoztak az igényfelmérő, ill. termékismertető jogi és tartalmi kérdéseivel, és részt vettek a Szövetség által kezdeményezett PSZÁF-egyeztetésen, amely a tárgyban készült felügyeleti ajánlást készítette elő.A megbeszélés eredményes volt; a felügyelet - szakmai javaslatra - elnapolta a témát, és hajlandó azt is felülvizsgálni, hogy szükség van-e a jelzett ajánlásra. A tagozat a felügyeleti ajánlás intézményének, jogi karakterének felülvizsgálatára is javaslatot tett.

Adatvédelmi ügyekben a Bankszövetség jogi szakértőivel folyamatos a konzultáció.A Jogi tagozat május és június hónapokban két alkalommal háromnapos EU jogi tanfolyamot szervezett a társaságok jogászai és más érintett területen dolgozó munkatársai részére.Több ízben foglalkozott a tagozat az „Uniszex” irányelv elfogadhatóságával és a biztosítókra háruló kötelezettségekkel.A telefaxon továbbított jognyilatkozatok, valamint a távollevők közötti szerződések kérdésében a tagozat összefoglalta jogi, és értelmezési álláspontját.

Kockázatelbírálói tagozat

Összehasonlító elemzés készült az orvosi összeghatárokról szóló táblákról és a biztosítók szervezeti felépítéséből eredő kockázatelbírálói szakterületekről, valamint a kockázatelbírálás során használt szakmai útmutatókról.A munkatervben szereplő témajavaslatok: pénzügyi elbírálás, előzetes elbírálások, közlési kötelezettség-sértés, minőségellenőrzés, a bizalmi orvosi hálózat egységes díjazása. A kárrendezési kérdések közül: rokkantsági táblázatok egységesítése a tb által meghatározott rokkantsági fokok szakmai ismérvei, szemben a magán biztosítók rokkantsági meghatározásának elveivel, Mabisz szintű másodfokú bizottság létrehozása, biztosítási csalások, mentesülések-kizárások.

Javaslat készült a foglalkozási- és sportkockázatok elemzésére, esetbemutatásokra, áttekintették a kockázatelbírálás folyamatát a Bit. változásai tükrében.

Kommunikációs tagozat

A tagozat folytatta az újságírói háttérbeszélgetések sorát. Az „Utasbiztosítások és az EU-csatlakozás” címmel aktuális témát dolgoztak fel az utasbiztosítási tagozattal együttműködve. A tagozatba delegált tagbiztosítói képviselők mérsékelt aktivitással vettek részt a testület munkájában, így az formálissá vált. A tagozat jelenleg nyitott tanácsadói testületként működik, szükség szerint tart megbeszéléseket, amelyről értesíti a tagbiztosítókat.

Mezőgazdasági tagozat

2004. évben megszűnt a mezőgazdasági biztosítási díjak állami preferálása; a hivatalos kormányzati álláspont szerint beépült az egységes területalapú támogatási rendszerbe. A tagozat elemezte a támogatás megszűnésének hatásait. A felmérésekből kitűnt, hogy a növénybiztosítások területén a biztosítási díjcsökkenés nem számottevő, az állatbiztosítások területén azonban igen jelentős díjcsökkenés tapasztalható. Az év folyamán a tagozat többször jelezte hivatalos úton és a médián keresztül a díjtámogatás megszüntetésének következményeit, rámutatva arra is, hogy az EU-ban elfogadott módszer az agrárgazdaság ilyen jellegű támogatása. Az Agrár Kutató Informatikai Intézet igazgatója előadást tartott a kibővített tagozati ülésen az ágazatról és a támogatásról. A tagozat összeállított egy agrárbiztosításra vonatkozó anyagot a 10 új EU-tag biztosítási rendszeréről.A testület stratégiailag továbbra is fontosnak tartja az FVM - Mabisz együttműködés fenntartását.

Orvosi tagozat

Az egészségbiztosítási szakorvosképzés 2003-ban indult be a Szegedi Tudományegyetemen, 2004-ben további három orvostudományi egyetemen: Pécsett, Debrecenben és a SOTE-n indult meg a képzés.A négy egyetemmel a Mabisz együttműködési megállapodást írt alá, amely tartalmazza, hogy a Szövetség közreműködik, és szervezett segítséget nyújt abban, hogy felkészült szakemberek működjenek közre a magas szintű posztgraduális képzésben. A képzés igen sikeresnek mondható, s a nemzetközi gyakorlatban is egyedülálló. A tagozat véleményt adott a genetikai kutatások biztosítási célból való felhasználásával kapcsolatos adatvédelmi biztosi megkeresésre.A biztosítási orvosok világszövetségének, az ICLAM-nak 2004. évi kongresszusán több főorvos és kockázatelbíráló vett részt.A MÉBOT 2004. évi nemzeti kongresszusán a biztosítási orvosok, kockázatelbírálók, egészség- és baleset-biztosítással foglalkozó munkatársak nagy számmal képviseltették magukat. Részt vettek a kongresszuson a VTB, OOSZI szakemberei is.

Pénzügyi- és számviteli tagozat

A tagozat munkacsoportjai részt vettek a számviteli törvény, illetve a biztosítók számviteléről szóló kormányrendelet módosításának szakmai munkálataiban. Egy másik munkacsoport a biztosítók belső adatszolgáltatási rendjéről és tartalmáról szóló PM rendeletet készítette elő, ez a szakértői csoport már évek óta jól együttműködik a PSZÁF adatszolgáltatásért felelős szakértőivel.

Októberben az Osztrák Biztosítók Szövetségének számvitelért felelős munkatársa tájékoztatást adott az európai biztosítók számviteli reformjáról, továbbá a Szolvencia II. projekt aktuális fejleményeiről.

Szállítmánybiztosítási tagozat

A Tagozat 2004-ben négy ülést tartott, melyek során a következő témákkal foglalkozott:Folytatódott a Ptk. reformmal kapcsolatban, az előző évben megkezdett munka. Konkrét javaslat született arról, hogy igazodva a nemzetközi gyakorlathoz, a fuvarozói, szállítmányozói felelősségbiztosítások esetén a súlyos gondatlanság kizárásként alkalmazható legyen. Ugyancsak felelősségbiztosítást érintően foglalkozott a tagozat a Legfelsőbb Bíróság Polgári Kollégiumának azon állásfoglalásával, amely szerint a CMR felelősségbiztosító nem érvényesíthet visszkeresetet a kárt okozó alvállalkozóval szemben.

Feldolgozta a tagozat az EU-csatlakozás folytán felmerülő változásokat (vámzárakat kiváltó megoldások, szállítmányozás, fuvarozás során alkalmazható kármegelőzési eszközök MABISZ minősítése, egyéb kármegelőzést szolgáló előírások megfogalmazása).

Utasbiztosítási tagozat

Az EU-csatlakozással kapcsolatban az illetékes állami szervek kiadták tájékoztatásukat arról, hogy a csatlakozásunkat követően az EU-s tagállamokban a magyar állampolgároknak is jár a sürgősségi orvosi ellátás. Az év első felében, a tagozatban tevékenykedő kollégák folyamatosan dolgoztak azon, hogy a minél korrektebb tájékoztatást adjanak ki partnereiknek és az utazni készülő ügyfeleiknek arról, miért is lesz szükség továbbra is az üzleti alapon kötött biztosításokra. Tették ezt a különböző médiák folyamatos tájékoztatásával.

Az első év tapasztalata azt mutatja, hogy az utasbiztosítások értékesítésével foglalkozó biztosítók díjbevételére nem gyakorolt számottevő hatást ez az új körülmény.A Szövetség égisze alatt többször voltak olyan irányú megbeszélések, melyek az utazási irodákra vonatkozó vagyoni biztosíték/kaució összegeinek módosítására, emelésére irányultak. Kollégáink szakértelmére, véleményére a hatóságok illetékesei minden esetben igényt tartottak. Az egymás közötti konzultációk alapján egyértelműen megállapítható, hogy a kaució letétele, valamint a bankgarancia helyett az utazási irodák nagy része biztosítással tesz eleget kötelezettségének.

Vagyonbiztosítási tagozat

A Tagozat - korábbi döntése alapján - negyedévenként tart üléseket. A tevékenységet kiegészítik az ülések között indokolt esetekben összehívott konzultációk, illetve a külső előadók által tartott rendezvények.A Tagozat szakterületi bizottságai folyamatosan működtek, munkájukról a tagozat ülésein beszámoltak.A Tagozat képviseltette magát a BM Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által összehívott munkabizottságban, ahol a katasztrófavédelmi jogszabály átdolgozásához nyújtott biztosítás szakmai segítséget a jogalkotóknak.A Tagozat ez évi legfontosabb feladata a Plutó Kft. minősítési rendszerének EU-konform átdolgozásához adott támogatás volt, mivel a szabványosítás megkezdése és a Kft. működésének megújítása nem halasztható tovább.

Ezzel összhangban igény jelentkezett vagyonvédelmi cégek részéről a vagyonvédelmi tevékenység MABISZ általi minősítésére, a piaci szereplők szelektálása céljából. Ezt a célt a biztosítók nem támogatják, magát a minősítést azonban elképzelhetőnek tartják. A kapcsolódó műszakitechnikai hátteret és a pénzügyi feltételeket szükséges megfelelően kidolgozni.

Rendkívüli érdeklődés kísérte a tagozat ülésein majdnem minden alkalommal felvetett határon átnyúló szolgáltatások kérdéskörét, amely már éreztette hatását elsősorban a nagyobb állománnyal rendelkező társaságoknál, különös tekintettel a nemzetközi programok frontingjaira.A minden évben szokásos - belső használatra készült - vagyon és felelősség piaci elemzésre is sor került, amelyből a társaságok előző évi eredményeik alapján megbízható képet kaphattak piaci pozíciójukról.

Együttműködve a Kommunikációs tagozattal sajtótájékoztatón vettek részt a tagozat képviselői, megválaszolva a magyar biztosítási piaccal és a nemzetközi viszontbiztosításokkal kapcsolatban feltett kérdéseket.

Felelősségbiztosítási bizottság

A bizottság éves munkája során két felelősségbiztosítási termék kapott különös hangsúlyt:
- a hivatalos közbeszerzési tanácsadók felelősségbiztosítása,
- a független biztosításközvetítők és biztosítási szaktanácsadók szakmai felelősségbiztosítása.A hivatalos közbeszerzési tanácsadók felelősségbiztosítása kapcsán a biztosítók képviselői bizottsági szinten egyeztettek a jogszabály módosításának szükségessége, és a jogalkotó által generált végrehajtási problémák kezelése, megoldása érdekében. A munka eredményesen zárult, a 30/2004. (IX.8.) IM-PM együttes rendelet módosítása megvalósult, és a 37/2004. (XI.25.) IM-PM együttes rendeletben öltött testet.A független biztosításközvetítők és biztosítási szaktanácsadók szakmai felelősségbiztosítása kapcsán megkezdődött az EU-direktíváknak megfelelő jogszabály kialakítása, melynek előkészítésében a Mabisz is tevékenyen részt vett. Közös cél egy valamennyi fél számára elfogadható, az EU-direktíváknak megfelelő szakmai felelősségbiztosítás kialakítása. A munka eredményesen zárult, a felelősségbiztosítók az előírt határidőben, 2005. január elsejére sikeresen kezelték a hazai alkuszok szakmai felelősségbiztosítási fedezetét az új előírások alapján.

Lakásbiztosítási bizottság

A lakástagozat munkatársai a 2004. évben a következő főbb kérdéskörökkel foglalkoztak:

 • A lakásbiztosításban érintett biztosítótársaságok közötti regressz-megállapodást egységesítették, a 2004. évre vonatkozó limitet, az inflációt figyelembe véve aktualizálták.
 • Az alkalmazott újraépítési költség-számítási eljárásokat (minimális/javasolt biztosítási összegek) összehasonlították, javaslatot tettek az éves minimumszintek meghatározására.
 • Elkezdték az egységes (minta) feltételrendszer kidolgozását, különös tekintettel a biztosítási események megfogalmazására.
 • Szabályozták a több biztosítótársaságot érintő NAGYKÁR-kárrendezési eljárás menetét, illetve javaslatot dolgoztak ki a „közös” ideiglenes kárrendezési bizottság felállítási rendszerére.
 • Áttekintették a piaci társasház-biztosítási fedezetek és az egyéni lakásbiztosítások kapcsolódási pontjait a fedezethiányok elkerülése érdekében.

Technikai bizottság

Tagozati ülésen, a szolgáltatott adatok alapján sor került a társasági szintű és összpiaci eredmények értékelésére, valamint a társaságok üzletvállalási technikájának és politikájának összevetésére.

Megtárgyalta a tagozat a METRO építésének hazai biztosítással történő megoldásának lehetőségét és az arra való felkészülést.

Vagyonvédelmi- és kármegelőzési bizottság

A 2004-es esztendőben 166 cég, vállalkozás kért lehetőséget saját gyártmányai vagy az általuk forgalmazott külföldi eredetű termékek magyarországi biztosítói minősítésére. Ebben a számban benne foglaltatnak azok a cégek is, amelyek a lejárt minősítések megújításának lehetőségével éltek.Összességében 2679 termék minősítésére került sor.A Mabisz honlapján évek óta elérhető a bizottság saját honlapja, amely naprakész információhoz való hozzáférést biztosít.

Az EU jogharmonizáció, azaz: az EU-ban működő, viszonylag egységes minősítési, besorolási kockázatkezelési gyakorlatnak a bevezetése már 2004-ben megkezdődött.A további működéshez szükséges az EU-szabványoknak részbeni „honosítása” a magyar nyelvre történő adaptálása. Ezt a feladatot a Szabványügyi Hivatal végzi megrendelésre, térítés ellenében. Ennek megoldása folyamatban van.A Bizottság változatlanul szoros kapcsolatot tart fenn a rendőrségi szervekkel, ill. azok vagyonvédelmi szakszolgálataival.

Viszontbiztosítási tagozat

A tagozat együttműködött több, nagy összegű ipari biztosítás, illetve az ipari biztosításokhoz kapcsolódó felelősségbiztosítás kidolgozásában és fedezetbevételében. Az esetek nagy részében együttbiztosítás formájában, néhány alkalommal pedig belföldi viszontbiztosítási konstrukciókkal valósult meg az együttműködés. Több alkalommal sor került a Magyar Atompool rendkívüli ülésére is, összefüggésben a paksi 2-es blokk kárrendezési feladataival.

Vissza a lap tetejére
FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

Utolsó frissítés dátuma: