Hasznos információk határon átnyúló szolgáltatásokkal kapcsolatban

A Felügyelet által kiadott tevékenység végzésére, illetve szolgáltatás nyújtására vonatkozó engedély alapján a befektetési vállalkozások más EGT államokban is végezhetnek befektetési szolgáltatást, illetve kiegészítő szolgáltatást határon átnyúló tevékenység végzés keretében. Ez attól függetlenül így van, hogy a tevékenységi engedélyt a Felügyelet a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 2007. december 1-jéig hatályos rendelkezései alapján vagy a befektetési vállalkozásokról, árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 2007. december 1-jétől hatályos szövege alapján adta-e ki.

Hasznos információk határon átnyúló szolgáltatásokkal kapcsolatban

A határon átnyúló szolgáltatások megkezdése esetén releváns rendelkezések

A Bszt. 27.§-ának (3)-(6) és 172.§-ának (1) és (3) bekezdései tartalmazzák a határon átnyúló szolgáltatás megkezdésére vonatkozó szabályokat. Ezen túlmenően a Felügyelet a CESR „Protocol on MiFID Passport Notifications” című, 07-317/b hivatkozási számú anyagának vonatkozó részét (Part II, 2.1., és Annex 1) is követendőnek tartja.

A CESR (The Committee of European Securities Regulator) feladatai közé tartozik az uniós joganyag európai szinten történő egységes alkalmazásának elősegítése, ezért a CESR ajánlásokat és iránymutatásokat ad ki. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tagja a CESR-nak, a szervezet által kiadott ajánlások és iránymutatások jogi kötelező erővel ugyan nem bírnak, azonban a Felügyelet az abban foglaltakat követendőnek tartja.

A határon átnyúló szolgáltatás megkezdése esetén benyújtandó dokumentumok

A tevékenység megkezdését megelőzően értesíteni kell a Felügyeletet és az értesítésben a következőket kell megjelölni:

a) a befektetési vállalkozás nevét, főirodájának címét telefonszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó nevét,

b) azt a tagállamot, amelyben a tevékenységét végezni kívánja,

c) azon befektetési szolgáltatási tevékenységeket és kiegészítő szolgáltatásokat, amelyeket végezni, illetőleg nyújtani kíván,

d) arra vonatkozó szándékát, hogy kíván-e függő ügynököt igénybe venni, a függő ügynök nevét és címét, amennyiben ez az értesítés időpontjában ismert.


Az értesítés mellékleteként kérjük, hogy a következő honlapon elérhető formanyomtatványt is szíveskedjen angol nyelven kitöltve benyújtani a Felügyelet részére:

http://www.pszaf.hu/piac/nyilvantartas/nyilvantart.htm (tőkepiac-határon átnyúló befektetési szolgáltatás bejelentési adatlap) Az értesítést magyar és angol nyelven is meg kell küldeni a Felügyelet részére.

Milyen eljárás veszi kezdetét az értesítés Felügyeletre történő beérkezését követően?

A Felügyelet a részére hiánytalan tartalommal megküldött értesítést továbbítja azon tagállam felügyeleti hatóságának, amelyben a befektetési vállalkozás a határon átnyúló tevékenységet kíván végezni. Ezzel egyidejűleg a Felügyelet a befektetési vállalkozást értesíti arról, hogy a másik tagállam illetékes felügyeleti hatóságához az értesítést megküldte. A Felügyeletnek erre legfeljebb 1 hónap áll rendelkezésére. A Felügyelet ezt követően értesítést kap a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságtól, arról, hogy az értesítés megérkezett.

Mikortól kezdhető meg a határon átnyúló szolgáltatás nyújtása?

A befektetési vállalkozás a tevékenységét akkor kezdheti meg más EGT-államban, ha a Felügyelethez küldött értesítése

a) az adott tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságához beérkezett és a befektetési vállalkozás erről tudomást szerzett, vagy

b) Felügyelethez történő beérkezését követően egy hónap eltelt. A Felügyelet ezt követően a befektetési vállalkozást felveszi a határon átnyúló szolgáltatókról vezetett nyilvántartásába.

Fióktelep nyitása

A Felügyelet által kiadott tevékenység végzésére, illetve szolgáltatás nyújtására vonatkozó engedély alapján a befektetési vállalkozások más EGT államokban is végezhetnek befektetési szolgáltatást illetve kiegészítő szolgáltatást fióktelepen keresztül. Ez attól függetlenül így van, hogy a tevékenységi engedélyt a Felügyelet a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 2007. december 1-jéig hatályos rendelkezései alapján vagy a befektetési vállalkozásokról, árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 2007. december 1-jétől hatályos szövege alapján adta-e ki.

A fióktelep nyitása esetén releváns rendelkezések

A Bszt. 27.§-ának (7)-(9) és 173.§-ának (1) és (3) bekezdései tartalmazzák a fióktelep nyitására vonatkozó szabályokat.7 Ezen túlmenően a Felügyelet a CESR „Protocol on MiFID Passport Notifications” című, 07-317/b hivatkozási számú anyagának vonatkozó részét (Part II, 2.2., és Annex 2) is követendőnek tartja.

A fióktelep nyitása esetén benyújtandó dokumentumok

A fióktelep nyitását megelőzően értesíteni kell a Felügyeletet, és az értesítésben a következőket kell megjelölni:

a) a befektetési vállalkozás nevét, címét, a fióktelep nevét és címét, elérhetőségét (telefonszám, fax szám, e-mail cím)

b) annak a befektetővédelmi alapnak a megnevezését, amelynek a befektetési vállalkozás tagja

c) azt a tagállamot, amelyben a tevékenységét végezni kívánja

d) azon befektetési szolgáltatási tevékenységeket és kiegészítő szolgáltatásokat, amelyeket végezni illetve nyújtani kíván

e) az arra vonatkozó szándékát, hogy kíván-e függő ügynököt igénybe venni

f) a fióktelep tevékenységért felelős vezetőket, mellékelve az önénetrajzukat

g) a fióktelep működési programját, amely a következőket tartalmazza:

 • Társasági stratégia
  • a fióktelep miként járul hozzá a befektetési vállalkozás stratégiájához, a fióktelep fő feladatai

 • Kereskedelemi stratégia
  • a fióktelep milyen ügyfelekkel foglalkozik, milyen partnerei lesznek, ügyfélszerzési stratégiája

 • Szervezeti felépítés
  • szervezeti struktúra leírása, szervezeti ábra, belső jelentési csatornák bemutatása, a fióktelep miként illeszkedik a csoportstruktúrába/a befektetési vállalkozás struktúrájába, a fióktelep miként számol be a befektetési vállalkozásnak
  • a kulcsfontosságú feladatokat ellátó személyek megnevezése, a napi működésért felelős személyek megnevezése, a jogszabályoknak történő megfelelésért felelős személy, a panaszkezelésért felelős személy megnevezése
  • a fióktelep jelentési rendszerét a befektetési vállalkozás irányába
  • a fióktelep munkavállalóinak száma
  • kiszervezési megállapodások leírása (kiszervezett tevékenységet végző megnevezése, a kiszervezési szerződés időtartama, tárgya)

 • Függő ügynökök
  • Kíván-e függő ügynököt igénybe venni, a függő ügynök nevét és címét, amennyiben ez az értesítés időpontjában ismert.

 • Rendszerek és ellenőrzések
  • az ügyfélpénzek és ügyfélvagyon védelmére szolgáló intézkedések, rendszerek összefoglalása
  • a host tagállam felelősségi körébe tartozó rendelkezéseknek történő megfelelés biztosításáról készült összefoglaló (MiFID 32.7. cikk)
  • működési szabályzat, amely tartalmazza a munkavállalói ügyletek szabályait
  • pénzmosás megakadályozását célzó intézkedések
  • a fióktelep szabályozott tevékenységével kapcsolatosan a kiszervezési és más, harmadik féllel kötött megállapodások feletti ellenőrzés rendszerét

 • Audit
  • a belső ellenőrzés rendszerének bemutatása
  • a könyvvizsgálóval kötött szerződés részletei (a könyvvizsgáló neve, címe, a szerződés időtartama)

 • Pénzügyi előrejelzés
  • várható nyereség és veszteség, cash-flow becslése (12 hónapra vonatkozóan).


Az értesítést magyar és angol nyelven is meg kell küldeni a Felügyelet részére. Az értesítés mellékleteként kérjük, hogy a következő honlapon elérhető formanyomtatványt is szíveskedjen angol nyelven kitöltve benyújtani a Felügyelet részére: http://www.pszaf.hu/piac/nyilvantartas/nyilvantart.htm (tőkepiac-fióktelep bejelentési adatlap).

Milyen eljárás veszi kezdetét az értesítés Felügyeletre történő beérkezését követően?

A Felügyelet a részére hiánytalan tartalommal megküldött értesítést és a Befektető-védelmi Alap szabályait továbbítja azon tagállam felügyeleti hatóságának, amelyben a befektetési vállalkozás fióktelepet kíván nyitni. A Felügyeletnek erre legfeljebb 3 hónap áll rendelkezésére. A Felügyelet ezzel egyidejűleg értesíti a befektetési vállalkozást arról, hogy az értesítést megküldte a másik tagállam felügyeleti hatóságának. A másik tagállam felügyeleti hatósága az értesítés befogadását visszaigazolja a Felügyeletnek.

Mikortól kezdheti meg a fióktelep a működését?

A fióktelep a működését akkor kezdheti meg, amikor a másik tagállam felügyeleti hatósága egyetértéséről tájékoztatta a befektetési vállalkozást. Ilyen tartalmú értesítés hiányában a fióktelep akkor kezdheti meg működését, ha a másik tagállam felügyeleti hatóságához küldött értesítést követően két hónap eltelt és tőle ezalatt semmilyen értesítés nem érkezett.

Hasznos információk a magyar székhelyű befektetési vállalkozások részére a határon átnyúló szolgáltatások nyújtásának megkezdése és a fióktelepek nyitása esetén.

(A cikkek a PSZÁF júniusi Hírlevelében olvashatók.)

Vissza a lap tetejére
FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

Utolsó frissítés dátuma: