Viszontbiztosítók, állami kontroll, környezetvédelem

Dr. Julesz Máté

1. Hazánkban 2007. december 28-án hatályba lépett a viszontbiztosítókról szóló 2007. évi CLIX. törvény. Ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, e törvény hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság területén a viszontbiztosítók által végzett viszontbiztosítási és azzal közvetlenül összefüggő tevékenységre, illetve a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkező viszontbiztosító által e törvény felhatalmazása alapján végzett viszontbiztosítási és azzal közvetlenül összefüggő tevékenységre; a külföldi viszontbiztosító magyarországi képviselete által folytatott tevékenységre; a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által ellátott, e törvényben meghatározott felügyeleti tevékenységre; valamint azon vállalkozások e törvényben meghatározott kötelezettségeire, amelyekre az összevont alapú, illetőleg a kiegészítő felügyelet kiterjed. E törvény rendelkezései a belföldi viszontbiztosító külföldön végzett viszontbiztosítási, illetve képviseleti tevékenységére abban az esetben terjednek ki, ha a tevékenység helye szerinti ország jogszabálya eltérően nem rendelkezik. E törvény hatálya nem terjed ki a biztosítók által végzett viszontbiztosítási tevékenységre, továbbá az állami megbízásból vagy állami garanciával végzett viszontbiztosítási tevékenységre. Viszontbiztosító részére a PSZÁF a tevékenységi engedélyt kérelemre nemélet-viszontbiztosítására, élet-viszontbiztosításra, vagy minden viszontbiztosítási tevékenységre adja ki. A viszontbiztosító, a külföldi viszontbiztosító magyarországi fióktelepe, képviselete a PSZÁF részére felügyeleti díjat fizet. A PSZÁF az általa kiadott alapítási és viszontbiztosítási tevékenységi engedélyről, annak módosításáról vagy visszavonásáról szóló határozatát haladéktalanul megküldi a miniszternek, a Magyar Nemzeti Banknak, a cégbíróságnak, a Gazdasági Versenyhivatalnak és a biztosítók, viszontbiztosítók szakmai érdekképviseleti szervezeteinek.

Viszontbiztosítók, állami kontroll, környezetvédelem

2. Polgári törvénykönyvünk hatályos diszpozitív rendelkezése szerint a viszontbiztosításra a vagyonbiztosítás szabályait kell alkalmazni, a felek azonban e szabályoktól eltérhetnek (Ptk. 567. § (2) bek.). A készülő Ptk.-tervezet 5:452. §-a értelmében viszontbiztosítási szerződés alapján a viszontbiztosító a biztosító által vállalt kockázat egy részét vagy egészét vállalja át, a szerződésben meghatározott feltételek alapján, díjfizetés ellenében. Érvényes az a megállapodás, amelynek alapján a biztosított biztosítási szolgáltatás iránt a biztosító viszontbiztosítójával szemben közvetlenül igényt érvényesíthet.

3. A Magyar Köztársaság területén viszontbiztosító részvénytársaság (2006. évi IV. törvény), szövetkezet (2006. évi X. törvény), vagy harmadik országbeli viszontbiztosító magyarországi fióktelepe (1997. évi CXXXII. törvény) formájában létesíthető. Az európai részvénytársaságról szóló 2004. évi XLV. törvény 1. § (5) bek. értelmében, ha törvény valamely tevékenység folytatásához részvénytársasági formát ír elő, azon az európai részvénytársasági formát is érteni kell. Az európai szövetkezetről szóló 2006. évi LXIX. törvény 1. § (7) bek. alapján, ha törvény valamely tevékenység folytatására szövetkezeti formát ír elő, ill. amennyiben törvény valamely tevékenység végzését szövetkezeti formában lehetővé teszi, azon az európai szövetkezeti formát is érteni kell

4. A viszontbiztosító alapítási engedély iránti kérelméhez mellékelni kell az ügyviteli szolgáltatások és az üzleti tevékenység biztosítását szolgáló szervezet felállításának költségeire vonatkozó előzetes számításokat és az ezeket a költségeket fedező pénzeszközök meglétének hitelintézeti igazolását (viszontbiztosító részvénytársaságnál és harmadik országbeli biztosító fióktelepénél 100 millió forint; viszontbiztosító szövetkezetnél 50 millió forint). Viszontbiztosító szövetkezetet legalább 10 tag alapíthat. A viszontbiztosító szövetkezet cégnevében, hirdetésében vagy bármely más módon használt elnevezésében köteles egyértelműen utalni arra, hogy szövetkezeti formában tevékenykedik. A viszontbiztosító szövetkezet tagjai által jegyzett, az alapításhoz minimálisan szükséges rész­jegytőkén belül a pénzbeli hozzájárulásnak legalább 70 százalékot kell elérnie. Egy részjegy névértéke legalább 10 ezer forint. A viszontbiztosító szövetkezetnek a cégjegyzékbe történő bejegyzésére kizárólag akkor kerülhet sor, ha a részjegyek pénzbeli hányadát teljes egészében befizették. A viszontbiztosító részvénytársaság jegyzett tőkéjén belül a pénzbeli hozzájárulás legkisebb mértéke 70 százalék.

5.A viszontbiztosítókról szóló 2007. évi CLIX. törvényünk 37-38. §-ai alapján a viszontbiztosító ügymenetének bármely elemét kiszervezheti, viszontbiztosítási tevékenysége valamely részének végzésére mást is megbízhat, kivéve a 2. számú melléklet I. pontjában foglaltakat: a viszontbiztosító szervezeti kialakításával kapcsolatos feladatok; a kockázat elvállalása; a belső ellenőrzési tevékenység; a mérlegelemzés és a szavatoló tőke számítása; a személyzeti ügyekben való döntés; a viszontbiztosítási és továbbengedményezési szerződés megkötése. A tilalom nem terjed ki a ki nem szervezhető feladatok teljesítéséhez szükséges szakértői szolgáltatások igénybevételére. A termékértékesítés más általi végzése nem minősül az ügymenet kiszervezésének. Az ügymenet kiszervezésének feltétele, hogy az irányítási és ellenőrzési jog megmaradjon a viszontbiztosítónál. A viszontbiztosító a 2. számú melléklet II. pontjában felsorolt tevékenységek kiszervezését (aktuáriusi feladatok; elektronikus adatfeldolgozás; kárrendezés; vagyonkezelési tevékenység) köteles a PSZÁF-nek 30 napon belül bejelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a kiszervezés tényét, a kiszervezett tevékenységet végző nevét és címét, valamint a kiszervezés időtartamát. A kiszervezett tevékenységet a PSZÁF a tevékenységet végzőnél ugyanazon módon és eszközökkel vizsgálhatja, mintha a tevékenységet a viszontbiztosító végezné. A kiszervezett tevékenységgel harmadik személynek okozott bármely kárért a viszontbiztosító felel. Ez az objektív alapú helytállási kötelezettség a viszontbiztosító culpa in contrahendo-ért való felelősségéből fakad; felel azért, hogy a kiszervezett tevékenységet végző a tevékenységet a jogszabályi előírások betartásával és a tőle elvárható gondossággal végezze. A tőle elvárhatóság közjogi kategóriája szembeállítható az adott helyzetben általában elvárhatóság magánjogias fogalmával. Amennyiben a viszontbiztosító észleli, hogy a kiszervezett tevékenység végzése jogszabályba vagy a szerződésbe ütközik, haladéktalanul köteles felszólítani a kiszervezett tevékenységet végzőt, hogy tevékenységét a jogszabálynak, illetve a szerződésnek megfelelően végezze. Amennyiben a felszólítás ellenére a kiszervezett tevékenységet végző a tevékenységet továbbra is jogszabálysértő, illetve ismételten vagy súlyosan szerződésszegő módon végzi, a viszontbiztosító köteles a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Amennyiben a PSZÁF észleli, hogy a viszontbiztosító ennek a kötelezettségének nem tett eleget, a tevékenység kiszervezését megtilthatja.

6.A Biztosítási Szemlében 2006-ban megjelent írásomban felvetettem, hogy európai biztosító részvénytársaság (a Tanács 2157/2001/EK rendelete és a hazai 2004. évi XLV. tv. szerinti SE ) (esetleg európai biztosító szövetkezet, azaz SCE ) formájában egy kooperációs társaság az Európai Unió szintjén is elképzelhető. Olyan, a létesítő okirata szerint az EU-n belüli székhelyű és központi ügyintézési helyű környezetvédelmi viszontbiztosítónak, melyre a magyar jog vonatkozik, tagjai lehetnének az EU más tagállamának joga alatt és Magyarország viszonylatában is tevékenykedő biztosítótársaságok is. A viszontbiztosítókról szóló törvényünk 105. § (1) bekezdése szerint, ha magyarországi székhelyű biztosító(k), viszontbiztosító(k) és más tagállamban vagy tagállamokban székhellyel rendelkező biztosító(k), viszontbiztosító(k) ugyanazon biztosítói holding társaság, viszontbiztosító, harmadik országbeli biztosító, viszontbiztosító vagy vegyes tevékenységű biztosítói holding társaság leányvállalatai, a PSZÁF az adott tagállamok felügyeleti hatóságaival kötött felügyeleti megállapodásban rögzíti, hogy a biztosító összevont alapú felügyeletét melyikük látja el.

7. A másik tagállami biztosító fióktelepe mint a biztosító szervezeti egysége jogi személyiséggel nem rendelkezik, és a belföldi cégnyilvántartásba sem kell bejegyezni. A másik tagállamban székhellyel rendelkező viszontbiztosító magyarországi fióktelepe köteles tevékenységének megkezdéséről és főbb adatairól - fióktelep tevékenysége, üzleti terv, fióktelep irányítását ellátó felelős személy megnevezése, fióktelep címe, fióktelep szervezeti felépítésére, irányítására, ellenőrzési rendjére vonatkozó adatok - a tevékenységének megkezdését megelőzően a PSZÁF-et írásban értesíteni. A viszontbiztosítókról szóló hazai törvény 128. § (1) bekezdése értelmében, ha a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkező viszontbiztosító másik tagállamban lévő fióktelepének tevékenysége veszélyezteti a viszontbiztosító pénzügyi biztonságát, a PSZÁF kérelemmel fordulhat a fióktelep tagállamának illetékes felügyeleti hatóságához, hogy az a fióktelep pénzügyi eszközök feletti szabad rendelkezését korlátozza, illetve megtiltsa. A PSZÁF kérelmére az illetékes felügyeleti hatóság jogosult a másik tagállamban lévő fióktelep útján, illetve határon átnyúló szolgáltatás keretében végzett tevékenységet a helyszínen ellenőrizni, valamint a viszontbiztosítótól adatszolgáltatást kérni.

8.Az USA-ban a Superfund környezetvédelmi alapot az 1980. évi CERCLA (Comprehensive Environmental Response, Compensation and Liability Act) törvény hozta létre. A CERCLA végrehajtása az EPA (Environmental Protection Agency kezében van. A hetvenes években a Love Canal és a Times Beach menti szennyezések felfedezése vezetett el a felállításához. Az Európai Unió 35/2004/EK irányelvéhez hasonlóan, államilag kontrollált eszközökkel igyekszik a környezeti szennyezéseknek elejét venni; amennyiben szükséges, utólag fizettetik ki a felelőssel a költségeket. A fenti jogintézmény tárgyalása felveti az észak-amerikai Pakootas-ügyet. A kanadai Teck Cominco Metals társaságot – mely környezetszennyezést idézett elő Washington állam területén - 2006 júliusában az USA fellebbviteli bírósága a Mr. Pakootas és társai (colville-i indián törzsek) által a CERCLA 9659. cikkelye alapján benyújtott citizens’ suit nyomán elmarasztalta. Washington állam beavatkozóként lépett fel. Ezt megelőzően az EPA USA-kormányszerv közigazgatási határozatban kötelezte a kanadai gazdálkodó szervezetet a környezetszennyező tevékenység abbahagyására a CERCLA 9606. cikkelye alapján. De eredménytelenül; a kanadai állam is a cég mögé állt. A kulcskérdés ebben az esetben az volt, hogy extraterritoriális hatállyal alkalmazták-e a CERCLA-t. A válasznak nemnek kellett kijönnie, különben nem lehetett volna fenntartani az ítéletet. A magyarázat rabulisztikus volt: a folyóba még Kanadában bocsátották a szennyezőanyagot, de az már az USA területén lépett ki a partra, így az extraterritorialitás „vádját” lemosta magáról az amerikai igazságszolgáltatás. Az ilyen eseteknek európai kontextusban jogtiszta normatív megoldása volna. (A gyakorlati megvalósulás nem mindig ilyen egyszerű.) A kijevi egyezményt pedig nemcsak EU-tagállamok ratifikálták. Viszontbiztosítási törvényünk közvetlenül is szolgálhatja a környezetvédelem mint társadalmi érdek ügyét az ökonómia és ökológia koercitivitása alapján. Nagyobb és biztonságosabb felelősségvállalás, a különösen jelentős környezeti károk disztribúciója a biztosító szervezetek között nemcsak nagyobb gazdasági profitot hozhat, de a környezetvédelem mint harmadik generációs alapjog érvényesítéséhez is nagymértékben hozzájárulhat. Ilyen esetben az igazi jogállamok realizálhatják az állampolgár, az emberiség jogát az egészséges környezethez: *Olyan, vegyes pénzügyi holding társaságnak nem minősülő anyavállalat, amelynek alapvető tevékenysége részesedés megszerzése és birtoklása olyan leányvállalatokban, amelyek főleg biztosító, viszontbiztosító vagy harmadik országbeli biztosító, harmadik országbeli viszontbiztosító, és közülük legalább egy leányvállalat biztosító vagy viszontbiztosító.

Vissza a lap tetejére
FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

Utolsó frissítés dátuma: