18/2008. (VI. 13.) PM rendelet

a függő és független biztosításközvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 235. § b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában foglalt feladatkörömben a következőket rendelem el:


18/2008. (VI. 13.) PM rendelet

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya kiterjed:

a) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.) 33. § (4)-(5) bekezdéseiben meghatározott függő biztosításközvetítői tevékenység gyakorlását lehetővé tevő függő biztosításközvetítői hatósági vizsgán és az ahhoz szükséges képzésen részt vevő személyre,

b) a Bit. 33. § (4) bekezdésében meghatározott független biztosításközvetítői tevékenység gyakorlását lehetővé tévő független biztosításközvetítői hatósági vizsgán és az ahhoz szükséges képzésen részt vevő személyre,

c) az e rendeletben meghatározott biztosításközvetítői hatósági képzés és vizsgáztatás végzésére jogosult Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletére (a továbbiakban: Hatóság),

d) az e rendeletben meghatározott biztosításközvetítői hatósági képzést és vizsgáztatást végző szervre (a továbbiakban: képző szerv).

A képző szerv és a hatósági képzés

2. § (1) A képzés és vizsgáztatás lebonyolítására az a szerv jogosult, amely szerepel a Hatóság által a képző szervekről vezetett jegyzékben, és

a) a pénzügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai követelményeiről szóló 2/1995. (II. 22.) PM rendelet 2. számú mellékletében meghatározott Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: OKJ) szerinti szakképzést végez, vagy

b) a Magyar Köztársaság területén biztosítási tevékenység végzésére jogosult, és biztosításközvetítői alapképzést végez.

(2) A Hatóság – kérelemre – azt a képző szervet veszi fel a jegyzékbe, amely megfelel az e rendeletben a képző szervre vonatkozó szabályoknak.

(3) A Hatóság által a képző szervekről vezetett jegyzékbe történő felvétel iránti kérelemhez csatolni kell:

a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott OKJ szerinti szakképzés végzésére vonatkozó engedély másolatát, vagy az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott, a Bit. 64. §-a szerinti tevékenységi engedély másolatát és a biztosításközvetítői alapképzés végzésére vonatkozó nyilatkozatot,

b) a 4. § (1) bekezdés szerinti igazolás aláírására jogosult személyek nevét,

c) a 3. § szerinti képzési programot,

d) a képzéshez és vizsgáztatáshoz szükséges, megfelelő személyi és tárgyi feltételek meglétének igazolását.

(4) A hatósági képzés az 1. számú mellékletben meghatározott vizsgatárgyak ismeretanyagának oktatása révén a függő biztosításközvetítői vizsgára, a 2. számú mellékletben meghatározott vizsgatárgyak ismeretanyagának oktatása révén a független biztosításközvetítői vizsgára történő felkészítést biztosítja.

(5) A képző szervekről vezetett jegyzék tartalmazza:

a) a képző szerv megnevezését, székhelyét, levelezési címét, a képzés helyszínének címét,

b) a jegyzékszámot,

c) a jegyzékbe való felvétel időpontját,

d) a jegyzékből való törlés időpontját és okát.

(6) A képző szerv köteles a (3) bekezdésben és az (5) bekezdés a) pontjában foglaltak változása esetén a Hatóságot a változástól számított 15 napon belül tájékoztatni.

(7) A képző szervek jegyzékének vezetésével kapcsolatos eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(8) A képző szerv jegyzékben foglalt adatait a Hatóság tevékenységének ellenőrzése, valamint egyéb hatósági, bírósági eljárásban történő felhasználás céljából a Hatóság a képző szerv jegyzékből való törlését követő 5 évig köteles megőrizni.


3. § (1) A képző szervnek rendelkeznie kell képzési programmal.

(2) A képzési program tartalmazza:

a) a képzés során megszerezhető ismereteket,

b) a képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételeit,

c) a képzés időtartamát (vizsgatárgyanként 10 óra),

d) a képzés módszereit,

e) a maximális csoportlétszámot,

f) a résztvevők jelenléti nyilvántartásának rendjét.

(3) A képző szervnél oktatóként az a személy foglalkoztatható, aki

a) felsőfokú végzettséggel rendelkezik, valamint biztosítónál, biztosításközvetítői tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél, az államigazgatásban pénzügyi, illetve gazdasági területen vagy biztosítók, biztosításközvetítők, szaktanácsadók szakmai érdek-képviseleti szervénél legalább 3 éves biztosításszakmai tapasztalatot szerzett, vagy

b) középfokú végzettséggel rendelkezik, és biztosítónál vagy biztosításközvetítői tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél legalább 10 év biztosításszakmai tapasztalatot szerzett.

4. § (1) A képző szerv a képzésen részt vevő mindazon személyek részére igazolást állít ki, akik a nyilvántartás szerint igazolt módon az oktatott vizsgatárgyhoz rendelt óraszám legalább 80%-ában a képzésen részt vettek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti igazolás tartalmazza:

a) a képző szerv pontos megnevezését,

b) az oktatott vizsgatárgyak az 1., illetve 2. számú melléklet szerinti felsorolását,

c) a vizsgára jelentkező az 5. számú mellékletben meghatározott adatait,

d) az igazolás kiállításának helyét, dátumát,

e) az igazolás aláírására jogosult személy nevét, aláírását.

(3) A képző szerv – a képzésen részt vevő személy beleegyező nyilatkozata birtokában – az (1) bekezdés szerinti igazolásról és a jelenléti nyilvántartásról az igazolás kiadását követő 2 évig nyilvántartást vezet.

5. § (1) A képzést és a vizsgáztatást a Hatóság ellenőrzi.

(2) A Hatóság az ellenőrzés során észlelt hiányosságok megszüntetésére megfelelő határidő kitűzésével szólítja fel a képző szervet.

(3) A Hatóság törli a jegyzékből a képző szervet, ha

a) a képző szerv kéri a törlését,

b) a képző szerv jogutód nélkül megszűnik,

c) az ellenőrzés során a Hatóság ismételt hiányosságot vagy jogszabálysértést észlel,

d) a képző szerv a változásbejelentési kötelezettségének nem tesz eleget,

e) a képző szerv a képzési programban foglaltakat megszegi.

6. § (1) A képzés időpontjairól és a képzéssel kapcsolatos egyéb tudnivalókról a képző szerv az internetes honlapján nyújt tájékoztatást.

(2) A képző szervek jegyzékéről, elérhetőségéről, a képzések időpontjairól a Hatóság az internetes honlapján nyújt tájékoztatást.

A biztosításközvetítői hatósági vizsga

7. § (1) Hatósági vizsgát az tehet,

a) aki rendelkezik érettségi vizsgával, vagy

b) aki biztosítónál, biztosításközvetítői tevékenységet folytató gazdasági társaságnál (munkaviszony, megbízási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében), illetve az államigazgatás pénzügyi, illetve gazdasági területén vagy biztosítók, biztosításközvetítők, szaktanácsadók szakmai érdek-képviseleti szervénél (a továbbiakban együtt: munkáltató) legalább 10 éves biztosításszakmai tapasztalatot szerzett, vagy

c) akinek a szakmai képesítése megszerzésének határidejére a Bit. 229. § (1) vagy (4) bekezdésének e rendelet hatálybalépésekor hatályos előírásai vonatkoznak.

(2) A függő biztosításközvetítői hatósági vizsga az 1. számú mellékletben meghatározott „pénzügyi és biztosítási piac szereplői”, a „biztosításszakmai alapfogalmak” és a „biztosítási szerződésjog” vizsgatárgyakból áll. Valamennyi vizsgatárgyból a vizsgát egyidejűleg kell letenni.

(3) A független biztosításközvetítői hatósági vizsga a 2. számú mellékletben meghatározott „pénzügyi és biztosítási piac szereplői”, a „biztosításszakmai alapfogalmak”, a „biztosítási szerződésjog” és a „független biztosításközvetítői alapismeretek” vizsgatárgyakból áll. Valamennyi vizsgatárgyból a vizsgát egyidejűleg kell letenni.

(4) Függő biztosításközvetítői hatósági vizsgával, illetve a pénzügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai követelményeiről szóló 2/1995. (II. 22.) PM rendelet 2. számú mellékletében megjelölt függő biztosításközvetítő szakképesítéssel rendelkező biztosításközvetítő a vizsga megszerzését követő 2 éven belül – a képzés teljesítése nélkül – a 2. számú mellékletben meghatározott „független biztosításközvetítői alapismeretek” vizsgatárgyra vonatkozó önálló különbözeti vizsga sikeres letételével független biztosításközvetítői tanúsítványt szerezhet.

A hatósági vizsga általános szabályai

8. § (1) A Hatóság által kijelölt vizsgabiztos kizárólag az a büntetlen előéletű, cselekvőképes személy lehet, aki

a) felsőfokú végzettséggel rendelkezik, továbbá biztosítónál, biztosításközvetítői tevékenységet folytató gazdasági társaságnál, illetve az államigazgatás pénzügyi, illetve gazdasági területén vagy biztosítók, biztosításközvetítők, szaktanácsadók szakmai érdek-képviseleti szervénél legalább 5 éves biztosításszakmai tapasztalatot szerzett, vagy

b) középfokú végzettséggel rendelkezik, és biztosítónál, biztosításközvetítőnél vagy szaktanácsadónál legalább 10 éves biztosításszakmai tapasztalatot szerzett.

(2) A hatósági vizsgáztatást ellenőrző személy kizárólag büntetlen előéletű, cselekvőképes, legalább középiskolai végzettséggel rendelkező személy lehet.

(3) A vizsgabiztos, illetve a vizsgáztatást ellenőrző személy nem lehet olyan személy, aki a vizsgázóval a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § b) pontja szerinti (hozzátartozói) kapcsolatban áll, illetve aki a vizsgázó hatósági képzésében részt vett.

(4) A függő és független biztosításközvetítői hatósági vizsga előre meghatározott helyszínen és időben, számítógépes vizsgaprogram igénybevételével vagy írásban, magyar nyelvű feleletválasztós feladatlap kitöltésével tehető le.

(5) A képző és vizsgáztató szervnek rendelkeznie kell a képzés, illetve a vizsga helyszínén az azon részt vevők létszámának megfelelő számú számítógéppel, illetve a szükséges számítógépes programokkal.

(6) A hatósági vizsga tartama alatt a vizsgahelyiségben kizárólag a vizsgázók, a Hatóság által kijelölt vizsgabiztosok, a vizsgáztatást ellenőrző személyek tartózkodhatnak.

(7) A hatósági vizsga a 7. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott vizsgatárgyak alapszintű szakmai ismeretét kéri számon.

9. § (1) A vizsgára történő jelentkezést a Hatósághoz kell benyújtani a tervezett vizsga előzetes időpontjának megjelölésével, a vizsgaidőpontnál legalább 15 nappal korábban.

(2) A jelentkezés az 5. számú mellékletben megjelölt jelentkezési lap kitöltésével történik, amelyhez csatolni kell az érettségi bizonyítvány hiteles másolatát, vagy a 7. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott, a munkáltató által kiállított, biztosításszakmai tapasztalatra vonatkozó eredeti igazolást. A jelentkezési laphoz csatolni kell továbbá a vizsgadíj befizetésére vonatkozó igazolást, valamint – a 7. § (4) bekezdésében meghatározott személyek kivételével – a képző szerv által kiállított, a 4. § (1) bekezdésében meghatározott igazolást. A vizsgára jelentkező a jelentkezési lapon köteles a vizsgaszabályzat elfogadásáról nyilatkozni.

(3) A hiányosan benyújtott jelentkezést a Hatóság nem fogadja el, azt hiánypótlásra visszaküldi.

(4) A Hatóság minden vizsgára jelentkező részére a jelentkezéstől számított két hónapon belül köteles vizsgaidőpontot biztosítani, és arról a jelentkezőt írásban értesíteni.

(5) A vizsgán az a jelentkező vehet részt, akinek a Hatóság a jelentkezését elfogadta, és eleget tesz az e rendeletben meghatározott feltételeknek.

(6) A vizsgára jelentkező helyszíni azonosítása arcképes igazolvány adatai alapján történik.

(7) A Hatóság köteles szükséges számú, de havonta – augusztus és december hónapok kivételével – legalább két vizsgát szervezni, és azok előzetes időpontjait legalább 90 nappal előre, közlemény formájában az internetes honlapján közzétenni.

10. § (1) Sikertelen vizsgát követő újabb vizsgára történő jelentkezés az 5. számú mellékletben megjelölt jelentkezési lap megfelelő kitöltésével történik, amelyhez csatolni kell a vizsgadíj újbóli befizetésére vonatkozó igazolást.

(2) A hatósági vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó a feladatok megoldására adható összpontszám legalább 75%-át elérte.

(3) A függő és független biztosításközvetítői hatósági vizsga sikeres letételét a Hatóság által kiállított, a 3. és a 4. számú melléklet szerinti tanúsítvány igazolja. A Hatóság az általa a 3. és a 4. számú mellékletnek megfelelően kiállított tanúsítványokról és a vizsgázókról – azok beleegyező nyilatkozatai birtokában – nyilvántartást vezet.

(4) A vizsgabiztos a vizsgáról vizsgajegyzőkönyvet állít ki. A vizsgajegyzőkönyv tartalmazza a vizsgázók nevét, aláírását, a vizsga helyszínét, kezdő és befejező időpontját, a vizsgabiztos, a vizsgáztatást ellenőrző személyek aláírását, a vizsga eredményét vizsgázók szerint. A sikeresen vizsgázók a tanúsítvány átvételét aláírásukkal igazolják a vizsgajegyzőkönyvön. A vizsgajegyzőkönyv tartalmazza a felfüggesztett vizsgázó nevét, a felfüggesztés okát és a körülményekre vonatkozó rövid ismertetést.

(5) A Hatóság érvényteleníti annak a vizsgázónak a vizsgáját, aki a vizsgát a Hatóság félrevezetésével, hamis adatok közlésével, illetve jogszabályban meghatározott feltételek hiányában vagy a vizsgáztatás szabályainak megsértésével tette le. Amennyiben a tanúsítványt a Hatóság már kiadta, úgy intézkedik annak visszavonásáról.

(6) Az elveszett vagy megsemmisült tanúsítvány pótlására igény esetén a Hatóság a nyilvántartása alapján másodlatot állít ki, amit az igénylő díj megfizetése ellenében és az 5. számú melléklet vizsgaidőpontban érvényes adatainak megküldésével igényelhet.

(7) A vizsga lebonyolítására vonatkozó szabályokat tartalmazó vizsgaszabályzatot a Hatóság a pénzügyminiszter jóváhagyásával készíti el és teszi közzé az internetes honlapján az e rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül, illetve annak bármely változása esetén legalább 30 nappal az alkalmazást megelőzően. A függő és független biztosításközvetítői hatósági vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról a Hatóság az internetes honlapján közleményt tesz közzé.

11. § A hatósági képzéssel, illetve vizsgával kapcsolatban felmerült sérelem esetén a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül a képző szervnél benyújtandó kifogásnak van helye. A képző szerv a kifogást – annak beérkezésétől számított 15 napon belül – megküldi a Hatóságnak, kivéve, ha a képző szerv a kifogás tárgyát képező intézkedését visszavonja, illetve a kifogásnak megfelelően jár el. A Hatóság a kifogás beérkezésétől számított 30 napon belül a kifogást megvizsgálja, és annak eredményéről értesíti az érintettet.

Záró rendelkezés

12. § E rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 18/2008. (VI. 13.) PM rendelethez Függő biztosításközvetítők hatósági vizsgájának követelményei

1. A hatósági képesítés megnevezése: függő biztosításközvetítő

2. Iskolai előképzettség vagy szakmai tapasztalat: a rendelet 7. § (1) bekezdése alapján

3. Elmélet aránya: 100%

4. Gyakorlat aránya: 0%

I. Vizsgatárgy: Pénzügyi és biztosítási piac szereplői

A) Pénzügyi piacok szereplői, tevékenységük és szolgáltatásaik

1. Pénzügyi piac fogalma

2. Pénzügyi közvetítőrendszer intézményei (hitelintézet, szakosított hitelintézet, hitelszövetkezet, pénzügyi vállalkozás, biztosítók, befektetési szolgáltatók, befektetési alapkezelők)

3. Kétszintű bankrendszer fogalma (Magyar Nemzeti Bank, kereskedelmi bankok), a jegybank és a kereskedelmi bankok feladatai és szolgáltatásai

4. Értékpapír fogalma, fajtái

5. Tőzsde fogalma és szerepe

6. A bankszerűen működő pénzintézetek tevékenységei (takarékszövetkezetek, szakosított hitelintézetek)

7. Pénztári szolgáltatások csoportosítása és fő szolgáltatásai

 • Önkéntes egészségpénztár
 • Magánnyugdíjpénztár (kötelező)
 • Önkéntes nyugdíjpénztár

8. Eltérés és kapcsolódás a banki, a befektetési, a pénztári és a biztosítói szektor és szolgáltatásai között

B) Biztosítási piac szereplői (a Bit. vonatkozó szabályai)

1. Biztosítók szervezeti formái és értékesítési csatornái

2. Biztosításközvetítői tevékenység formái

 • függő biztosításközvetítő
 • független biztosításközvetítő
  • többes ügynök
  • alkusz

3. Biztosításközvetítők piacra lépésének feltételei és működésük főbb szabályai

 • regisztrációs követelmény
 • a végzettségre/szakképesítésre/képesítésre vonatkozó követelmények
 • jogkör, kötelezettség

4. Biztosításközvetítők általános tájékoztatási kötelezettsége

5. Szakmai szövetségek tevékenysége, célja, feladatköre

 • MABISZ tevékenysége, célja, feladatköre, Etikai kódex, Kártalanítási Számla
 • FBAMSZ, MABIASZ tevékenysége, célja

C) A biztosítási piac működését érintő hatóságok és egyéb szervezetek

1. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének főbb feladatai, jogkörei (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének biztosításközvetítőkre vonatkozó ajánlásai, útmutatói)

2. Gazdasági Versenyhivatal (a biztosítást érintő versenyszabályok lényege)

3. Adatvédelmi Biztos Hivatala, tevékenységei (a biztosítási szektorra vonatkozó adatvédelemmel kapcsolatos szabályok)

4. Biztosítási titok és személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok

5. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és megakadályozására vonatkozó jogszabály

6. A békéltető testület feladata, jogköre

7. Fogyasztóvédelem, az esetleges jogsérelem orvoslásának lehetőségei

II. Vizsgatárgy: Biztosításszakmai alapfogalmak

1. Veszély, bizonytalanság, kockázat fogalma

2. Kár, kártérítés, kármegelőzés, kárenyhítés, kárkiegyenlítés fogalma

3. Kockázatkezelési módszerek (elkerülés, megelőzés, áthárítás, megtartás) kockázatviselés, öngondoskodás

4. Veszélyközösség fogalma

5. Biztosíthatóság feltételei (jövőbeliség, véletlenszerűség, bizonytalanság, kalkulálhatóság)

6. A biztosítás fogalma

7. Biztosítók kockázatmegosztási programjai (hazai, nemzetközi)

 • Viszontbiztosítás fogalma
 • Együttbiztosítás fogalma
 • Pool fogalma
 • Fronting fogalma

8. Biztosítási ág, ágazat, termék fogalma

9. Alapbiztosítás, kiegészítő biztosítás fogalma

10. Biztosítási igény felmérése, dokumentálása

11. Összeg-, kárbiztosítás fogalma, a kárrendezés, a kárrendezés menete és dokumentálása (belső és kiszervezett)

12. Biztosítási díj elemei és funkciói

13. Engedmények, pótdíjak fajtái

14. Pénzforgalommal kapcsolatos szabályok (átvett díj kezelése)

15. Biztosítástechnikai tartalékok, a tartalékok fogalma, szerepe és fajtái

16. Pénzügyi matematikai alapműveletek

 • Kamat, kamatos kamat fogalma
 • Jelenérték fogalma
 • Jövőérték fogalma
 • Belső megtérülési ráta fogalma

III. Vizsgatárgy: Biztosítási szerződésjog

A) Általános szabályok

1. Biztosítási szerződés fogalma

2. Biztosítási szerződések alapelvei

2.1. Önkéntesség

2.2. Egyenjogúság

2.3. Egyoldalú kogencia tilalma

2.4. Írásbeliség

2.5. Díjoszthatatlanság

3. A biztosítási szerződés szereplői

3.1. A biztosító

3.2. A szerződő

3.3. A biztosított

3.4. A kedvezményezett

3.5. A károsult

4. A biztosítási szerződés megkötése

4.1. A szerződés megkötésének folyamata

4.2. A biztosítási szerződés létrejötte, hatálybalépése és a kockázatviselés kezdete

4.3. A biztosítás technikai kezdete

5. A felek egyes kötelezettségei a szerződés megkötése előtt és fennállása alatt

5.1. Díjfizetési kötelezettség

5.2. Közlési és változásbejelentési kötelezettség

5.3. Bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség

6. Biztosítási szerződés módosítása

6.1. Módosítás a szerződés megkötésének folyamatában

6.2. Módosítás a szerződés fennállása alatt

6.3. Értékkövetés (indexálás)

6.4. A szerződésmódosítás egyéb esetei

7. A biztosítási szerződés megszűnése

7.1. A kockázatviselés megszűnése

7.2. A felek megállapodása (közös megegyezés

)

7.3. Rendes felmondás

7.4. Lejárat

7.5. Biztosítási esemény bekövetkezése

7.6. Biztosított halála

7.7. Biztosítási érdek megszűnése (érdekmúlás)

7.8. Lehetetlenülés

7.9. Díjnemfizetés

7.10. Rendkívüli felmondás

7.11. Visszavásárlás

7.12. A biztosítási összeg kimerülése

7.13. Biztosítási szerződés szüneteltetése

7.14. A biztosítási szerződés technikai megszűnése

8. A biztosító törvényi engedményesi joga és visszakövetelési joga (regressz)

B) Az egyes biztosítási típusokra vonatkozó polgári jogi szabályok

1. Vagyonbiztosítás

1.1. A biztosítási összeg

1.2. Túlbiztosítás tilalma

1.3. Alulbiztosítás jogkövetkezménye

2. Felelősségbiztosítás

2.1. Felelősségbiztosítás fogalma

2.2. A felelősségbiztosítás alanyai

2.3. Gépjármű üzembentartójának kötelező felelősségbiztosítása

3. Életbiztosítás

3.1. Az életbiztosítás és a hozzá kapcsolódó fogalmak

3.2. Tájékoztatási kötelezettség az életbiztosítás esetén

3.3. A szerződő jogai és kötelezettségei

3.4. A biztosított jogai és kötelezettségei

3.5. A biztosító szolgáltatása életbiztosítási szerződés esetén

3.6. Az életbiztosítási szerződés megszűnése a biztosítási összeg kifizetése nélkül

3.7. Díjmentesítés

4. Baleset-biztosítás

4.1. Életbiztosítási szabályok alkalmazása

4.2. Speciális szabályok alkalmazása

4.3. Vagyonbiztosítási szabályok alkalmazása

2. számú melléklet a 18/2008. (VI. 13.) PM rendelethez Független biztosításközvetítő hatósági vizsgájának követelményei

1. A hatósági képesítés megnevezése: független biztosításközvetítő

2. Iskolai előképzettség vagy szakmai tapasztalat: a rendelet 7. § (1) bekezdése alapján

3. Elmélet aránya: 100%

4. Gyakorlat aránya: 0%

I. Vizsgatárgy: Pénzügyi és biztosítási piac szereplői

A) Pénzügyi piacok szereplői, tevékenységük és szolgáltatásaik

1. Pénzügyi piac fogalma

2. Pénzügyi közvetítőrendszer intézményei (hitelintézet, szakosított hitelintézet, hitelszövetkezet, pénzügyi vállalkozás, biztosítók, befektetési szolgáltatók, befektetési alapkezelők)

3. Kétszintű bankrendszer fogalma (Magyar Nemzeti Bank, kereskedelmi bankok), a jegybank és a kereskedelmi bankok feladatai és szolgáltatásai

4. Értékpapír fogalma, fajtái

5. Tőzsde fogalma és szerepe

6. A bankszerűen működő pénzintézetek tevékenységei (takarékszövetkezetek, szakosított hitelintézetek)

7. Pénztári szolgáltatások csoportosítása és fő szolgáltatásai

 • Önkéntes egészségpénztár
 • Magánnyugdíjpénztár (kötelező)
 • Önkéntes nyugdíjpénztár

8. Eltérés és kapcsolódás a banki, a befektetési, a pénztári és a biztosítói szektor és szolgáltatásai között

B) Biztosítási piac szereplői (a Bit. vonatkozó szabályai)

1. Biztosítók szervezeti formái és értékesítési csatornái

2. Biztosításközvetítői tevékenység formái

 • függő biztosításközvetítő
 • független biztosításközvetítő
 • többes ügynök
 • alkusz

3. Biztosításközvetítők piacra lépésének feltételei és működésük főbb szabályai

 • regisztrációs követelmény
 • a végzettségre/szakképesítésre/képesítésre vonatkozó követelmények
 • jogkör, kötelezettség

4. Biztosításközvetítők általános tájékoztatási kötelezettsége

5. Szakmai szövetségek tevékenysége, célja, feladatköre

 • MABISZ tevékenysége, célja, feladatköre, Etikai kódex, Kártalanítási Számla
 • FBAMSZ, MABIASZ tevékenysége, célja

C) A biztosítási piac működését érintő hatóságok és egyéb szervezetek

1. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének főbb feladatai, jogkörei (Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének biztosításközvetítőkre vonatkozó ajánlásai, útmutatói)

2. Gazdasági Versenyhivatal (a biztosítást érintő versenyszabályok lényege)

3. Adatvédelmi Biztos Hivatala, tevékenységei (a biztosítási szektorra vonatkozó adatvédelemmel kapcsolatos szabályok)

4. Biztosítási titok és személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok

5. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és megakadályozására vonatkozó jogszabály

6. A békéltető testület feladata, jogköre

7. Fogyasztóvédelem, az esetleges jogsérelem orvoslásának lehetőségei

II. Vizsgatárgy: Biztosításszakmai alapfogalmak

1. Veszély, bizonytalanság, kockázat fogalma

2. Kár, kártérítés, kármegelőzés, kárenyhítés, kárkiegyenlítés fogalma

3. Kockázatkezelési módszerek (elkerülés, megelőzés, áthárítás, megtartás) kockázatviselés, öngondoskodás

4. Veszélyközösség fogalma

5. Biztosíthatóság feltételei (jövőbeliség, véletlenszerűség, bizonytalanság, kalkulálhatóság)

6. A biztosítás fogalma

7. Biztosítók kockázatmegosztási programjai (hazai, nemzetközi)

 • Viszontbiztosítás fogalma
 • Együttbiztosítás fogalma
 • Pool fogalma
 • Fronting fogalma

8. Biztosítási ág, ágazat, termék fogalma

9. Alapbiztosítás, kiegészítő biztosítás fogalma

10. Biztosítási igény felmérése, dokumentálása

11. Összeg-, kárbiztosítás fogalma, a kárrendezés, a kárrendezés menete és dokumentálása (belső és kiszervezett)

12. Biztosítási díj elemei és funkciói

13. Engedmények, pótdíjak fajtái

14. Pénzforgalommal kapcsolatos szabályok (átvett díj kezelése)

15. Biztosítástechnikai tartalékok, a tartalékok fogalma, szerepe és fajtái

16. Pénzügyi matematikai alapműveletek

 • Kamat, kamatos kamat fogalma
 • Jelenérték fogalma
 • Jövőérték fogalma
 • Belső megtérülési ráta fogalma

III. Vizsgatárgy: Biztosítási szerződésjog

A) Általános szabályok

1. Biztosítási szerződés fogalma

2. Biztosítási szerződések alapelvei

2.1. Önkéntesség

2.2. Egyenjogúság

2.3. Egyoldalú kogencia tilalma

2.4. Írásbeliség

2.5. Díjoszthatatlanság

3. A biztosítási szerződés szereplői

3.1. A biztosító

3.2. A szerződő

3.3. A biztosított

3.4. A kedvezményezett

3.5. A károsult

4. A biztosítási szerződés megkötése

4.1. A szerződés megkötésének folyamata

4.2. A biztosítási szerződés létrejötte, hatálybalépése és a kockázatviselés kezdete

4.3. A biztosítás technikai kezdete

5. A felek egyes kötelezettségei a szerződés megkötése előtt és fennállása alatt

5.1. Díjfizetési kötelezettség

5.2. Közlési és változásbejelentési kötelezettség

5.3. Bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség

6. Biztosítási szerződés módosítása

6.1. Módosítás a szerződés megkötésének folyamatában

6.2. Módosítás a szerződés fennállása alatt

6.3. Értékkövetés (indexálás)

6.4. A szerződésmódosítás egyéb esetei

7. A biztosítási szerződés megszűnése

7.1. A kockázatviselés megszűnése

7.2. A felek megállapodása (közös megegyezés)

7.3. Rendes felmondás

7.4. Lejárat

7.5. Biztosítási esemény bekövetkezése

7.6. Biztosított halála

7.7. Biztosítási érdek megszűnése (érdekmúlás)

7.8. Lehetetlenülés

7.9. Díjnemfizetés

7.10. Rendkívüli felmondás

7.11. Visszavásárlás

7.12. A biztosítási összeg kimerülése

7.13. Biztosítási szerződés szüneteltetése

7.14. A biztosítási szerződés technikai megszűnése

8. A biztosító törvényi engedményesi joga és visszakövetelési joga (regressz)

B) Az egyes biztosítási típusokra vonatkozó polgári jogi szabályok

1. Vagyonbiztosítás

1.1. A biztosítási összeg

1.2. Túlbiztosítás tilalma

1.3. Alulbiztosítás jogkövetkezménye

2. Felelősségbiztosítás

2.1. Felelősségbiztosítás fogalma

2.2. A felelősségbiztosítás alanyai

2.3. Gépjármű üzembentartójának kötelező felelősségbiztosítása

3. Életbiztosítás

3.1. Az életbiztosítás és a hozzá kapcsolódó fogalmak

3.2. Tájékoztatási kötelezettség az életbiztosítás esetén

3.3. A szerződő jogai és kötelezettségei

3.4. A biztosított jogai és kötelezettségei

3.5. A biztosító szolgáltatása életbiztosítási szerződés esetén

3.6. Az életbiztosítási szerződés megszűnése a biztosítási összeg kifizetése nélkül

3.7. Díjmentesítés

4. Baleset-biztosítás

4.1. Életbiztosítási szabályok alkalmazása

4.2. Speciális szabályok alkalmazása

4.3. Vagyonbiztosítási szabályok alkalmazása

IV. Vizsgatárgy: Független biztosításközvetítői alapismeretek

1. Bit. a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről:

 • a független biztosításközvetítő társasági formái, tárgyi, személyi, pénzügyi feltételei, felelőssége
 • az alkuszi, többes ügynöki tevékenység tartalma
 • a független biztosításközvetítő határon átnyúló tevékenységének szabályai

2. A független biztosításközvetítő felelőssége és a felelősségbiztosítási szerződés minimális tartalmi követelményei

3. Adatkezelés, adatok kiadhatósága, különös tekintettel a különböző biztosítók közötti információáramlás tilalmára

4. A pénzkezelés független biztosításközvetítőkre vonatkozó eltérő szabályai

5. Meglevő szerződések összehasonlítása a piacon hozzáférhető aktuális lehetőségekkel

6. Alkuszok szerepe a kárrendezésben

7. Termékek bemutatása, összehasonlítása, kapcsolódási pontjai

 • az egyes termékek összehasonlításának lehetséges paraméterei
 • biztosítók és biztosítási termékek és más pénzügyi termékek általános összehasonlítási szempontjai és kapcsolódási pontjai

3. számú melléklet a 18/2008. (VI. 13.) PM rendelethez Tanúsítvány a függő biztosításközvetítői hatósági vizsgáról

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Tanúsítvány száma:

Vizsgázó neve:...............................................................................................................

Születési helye, ideje:....................................................................................................

Anyja neve:....................................................................................................................

Lakcíme:........................................................................................................................

Jelen tanúsítvány igazolja, hogy a vizsgázó a függő biztosításközvetítői hatósági vizsgát sikeresen letette.

P. H.

.............................................

a Felügyeleti Tanács elnöke


Budapest, 200 .

4. számú melléklet a 18/2008. (VI. 13.) PM rendelethez Tanúsítvány a független biztosításközvetítői hatósági vizsgáról

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Tanúsítvány száma:

Vizsgázó neve:...............................................................................................................

Születési helye, ideje:....................................................................................................

Anyja neve:....................................................................................................................

Lakcíme:........................................................................................................................

Jelen tanúsítvány igazolja, hogy a vizsgázó a függő biztosításközvetítői hatósági vizsgát sikeresen letette.

P. H.

.............................................

a Felügyeleti Tanács elnöke


Budapest, 200 .

5. számú melléklet a 18/2008. (VI. 13.) PM rendelethez Jelentkezési lap a hatósági vizsgára

Jelentkező neve:............................................................................................................

Születési helye, ideje:....................................................................................................

Anyja neve:....................................................................................................................

Lakcíme:........................................................................................................................

Személyi igazolvány száma:.........................................................................................


A hatósági vizsga típusa:

 • függő
 • független
 • független különbözeti


A hatósági vizsga letételének módja:

 • számítógépen
 • írásban


A hatósági vizsgára bocsátás alapja:

 • érettségi vizsga igazolt 10 éves szakmai tapasztalat
 • Bit. 229. § (1) vagy (4) bekezdése


Megismételt vizsga esetén az előző, sikertelen vizsga időpontja:.................................

Aláírásommal igazolom, hogy a vizsgaszabályzatot megismertem és annak feltételeit elfogadom.

..........................................., 200.... ......................................... .........................................

aláírás

Vissza a lap tetejére
FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

Utolsó frissítés dátuma: