Tájékoztató

Tájékoztató a függő és független biztosításközvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról

www.pszaf.hu

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: Hatóság) a függő és független biztosításközvetítői hatósági képzés követelményrendszeréről és a hatósági vizsgáról szóló 18/2008 (VI.13.) PM rendelet (továbbiakban: PM rendelet) alapján az alábbi tájékoztatást teszi közzé.

Tájékoztató

2008. június 16. napján lépett hatályba a PM rendelet, amely lehetővé teszi a pénzügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai követelményeiről szóló 2/1995. (II. 22.) PM rendelet 2. számú mellékletében meghatározott Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: OKJ) szerinti vizsga alternatívájaként a függő és független biztosításközvetítői hatósági vizsga letételét. Az OKJ szerinti képzés és az OKJ szerinti vizsga továbbra is fennálló változatlan lehetőség a biztosításközvetítői szakképesítés megszerzésére a PM rendeletben meghatározott hatósági képzés és vizsga mellett.

I. A Hatóság feladatai:

A Hatóság a PM rendelet szerinti hatósági képzés és vizsga tekintetében a következő feladatokat végzi:

 • A Pénzügyminisztériummal egyetértésben és annak jóváhagyásával elkészíti a Vizsgaszabályzatot , mely a hatósági vizsga és vizsgáztatás valamennyi részletes szabályát tartalmazza.
 • A képzést és vizsgáztatást végző szervek (továbbiakban: képző szerv) jelentkezésére és nyilvántartásba vételére vonatkozó útmutatóját elkészíti és honlapján közzé teszi.
 • A képző szervek jelentkezéseit fogadja és nyilvántartásba veszi, azokról jegyzéket vezet.
 • A képző szervek megnevezését, elérhetőségét a honlapján közzé teszi.
 • Ellenőrzi a hatósági képzést és vizsgáztatást.
 • Elbírálja a képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatban benyújtott kifogásokat.
 • Kijelöli, nyilvántartásba veszi a vizsgabiztosokat, és jegyzéket vezet róluk.
 • A vizsgabiztosok nevét, elérhetőségét a honlapján közzé teszi.
 • Havonta – augusztus és december hónapok kivételével – legalább két vizsgaidőpontot biztosít, és azok előzetes időpontjait 90 nappal előre, közlemény formájában a honlapján közzéteszi.
 • A Hatóság a jelentkezés beérkezését követő 2 hónapon belül vizsgaidőpontot biztosít.
 • Meghatározza a hatósági vizsgán számonkérhető tesztkérdéseket.
 • A sikeres vizsgákról Tanúsítványt állít ki, a Tanúsítványokról és a vizsgázókról nyilvántartást vezet.
 • A vizsgázók adataik nyilvántartásához szükséges beleegyező nyilatkozatokat nyilván tartja.
 • A hatósági vizsga jelentkezési lapját, a PM rendeletet, annak mellékleteit, valamint a Vizsgaszabályzatot és annak mellékleteit letölthető formában a honlapján közzéteszi.

II. A képző szervek, feladataik:

Az a szerv minősül képző szervnek, amely szerepel a Hatóság által a képző szervekről vezetett jegyzékben, és a pénzügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai követelményeiről szóló 2/1995. (II. 22.) PM rendelet 2. számú mellékletében meghatározott OKJ szerinti szakképzést végez, vagy a Magyar Köztársaság területén biztosítási tevékenység végzésére jogosult, és biztosításközvetítői alapképzést végez.

 • Végzi a függő és független biztosításközvetítői hatósági képzéssel és a hatósági vizsgáztatással kapcsolatos teendőket.
 • A képző szerv a nyilvántartásba vételhez történő jelentkezés esetén az alábbi iratokat csatolja:
  • az OKJ szerinti szakképzés végzésére vonatkozó engedély másolatát
  • a képzés elvégzése esetén kiállított igazolás aláírására jogosult személyek nevét
  • a képzési programot
  • a képzéshez és vizsgáztatáshoz szükséges, megfelelő személyi és tárgyi feltételek meglétének igazolását.
  • A nyilvántartásba vételi kérelmét a Hatóság Biztosítási és Pénztári Engedélyezési Főosztályára nyújtja be.

 • Képzési programot készít, mely tartalmazza a képzés során megszerezhető ismereteket, a képzésre történő jelentkezés, illetve részvétel feltételeit, a képzés tartamát (függő biztosításközvetítői képzés esetén: 30 óra, független biztosításközvetítői képzés esetén: 40 óra), a képzés módszerét, a maximális csoportlétszámot és a résztvevők nyilvántartási rendjét.
 • A képzésekről, a vizsgázókról, a képzésen való részvételről kiállított igazolásokról, oktatókról nyilvántartást vezet.
 • A vizsgázók adataik nyilvántartásához szükséges beleegyező nyilatkozatokat beszerzi.
 • A képzésen részt vevő mindazon személyek részére igazolást állít ki, akik a nyilvántartás szerint igazolt módon az oktatott vizsgatárgyhoz rendelt óraszám legalább 80%-ában a képzésen részt vettek.
 • A képző szerv a Hatóság által meghatározott vizsgaidőpontokon túl további vizsgaidőpontok biztosítását kérheti, mely időpontokat a Hatóság a honlapján közzé tesz.
 • A vizsgabiztost a képző szerv választja ki a Hatóság által honlapján közzétett vizsgabiztosok közül.
 • A hatósági vizsgára történő jelentkezési lapot és mellékleteit a jelen Tájékoztató V. pontjában foglaltak szerint a képző szervnél kell leadni.
 • A hatósági képzés költségét, díját megállapítja.
 • A képzés időpontjairól és a képzéssel kapcsolatos egyéb tudnivalókról a képző szerv a honlapján nyújt tájékoztatást.

III. A vizsgabiztosok, feladataik:

Ezúton hívjuk fel a vizsgabiztosi feladatok ellátására azon személyeket, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek:

A Hatóság által kijelölt vizsgabiztos kizárólag az a büntetlen előéletű, cselekvőképes személy lehet, aki vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, továbbá biztosítónál, biztosításközvetítői tevékenységet folytató gazdasági társaságnál, illetve az államigazgatás pénzügyi, illetve gazdasági területén vagy biztosítók, biztosításközvetítők, szaktanácsadók szakmai érdek-képviseleti szervénél legalább 5 éves biztosításszakmai tapasztalatot szerzett, vagy középfokú végzettséggel rendelkezik, és biztosítónál, biztosításközvetítőnél vagy szaktanácsadónál legalább 10 éves biztosításszakmai tapasztalatot szerzett.

Amennyiben Ön a fenti feltételeknek megfelelő személy és vállalja a vizsgabiztosi feladatokat, úgy kérjük, hogy a PM rendeletben szereplő feltételek igazolásával kérelmezze a Hatóságtól a vizsgabiztosi nyilvántartásba történő felvételét.

Amennyiben a fenti feltételeknek megfelelő személyek az Ön intézményében vállalják a vizsgabiztosi feladatokat, úgy kérjük, hogy tájékoztassák őket erről a lehetőségről, és érdeklődésük esetén javasolják részükre, hogy a PM rendeletben szereplő feltételek igazolásával kérjék a Hatóságtól a vizsgabiztosi nyilvántartásba történő felvételüket.

 • A vizsgabiztos nem lehet olyan személy, aki a vizsgázó képzésében részt vett, illetve aki a vizsgázóval a Ptk. 685.§-ának b) pontja szerinti hozzátartozói kapcsolatban áll, továbbá aki a Hatóság alkalmazottja, illetve a Hatósággal köztisztviselői jogviszonyban áll.
 • A vizsgabiztos a Hatóság Biztosítási és Pénztári Engedélyezési Főosztályához benyújtott jelentkezést követően kerül nyilvántartásba vételre, mely jegyzéket a Hatóság a honlapján közzé teszi.
 • A vizsgabiztos a vizsgáról vizsgajegyzőkönyvet vezet, felügyeli a vizsga rendjét, értékeli a vizsgát.
 • A vizsgabiztos a vizsga eredményét megállapítja, és a vizsgajegyzőkönyvben rögzíti.
 • A vizsgabiztos a vizsga eredményét tartalmazó vizsgajegyzőkönyvet a Hatósághoz benyújtja, amely alapján a Hatóság a sikeres vizsgákról Tanúsítványt állít ki.
 • A hatósági képzést és vizsgáztatást ellenőrző személy kizárólag büntetlen előéletű, cselekvőképes, legalább középiskolai végzettséggel rendelkező személy lehet. Az ellenőrző személy a Hatóság alkalmazottja, illetve a Hatósággal köztisztviselői jogviszonyban álló személy.

IV. Vizsgaszabályzat:

 • A Hatóság a Pénzügyminisztériummal egyetértésben és annak jóváhagyásával készíti el a Vizsgaszabályzatot, mely a hatósági vizsga és vizsgáztatás valamennyi részletes szabályát (vizsga feltétele, vizsga időtartama, vizsga rendjére vonatkozó szabályok, stb.) tartalmazza.
 • A vizsgázó a Vizsgaszabályzatot a jelentkezési lap aláírásával elfogadja.
 • A hatósági vizsga díját a Vizsgaszabályzat tartalmazza.
 • A hatóság a Vizsgaszabályzatot honlapján közzé teszi.

V. A hatósági képzés és vizsga:

 • A hatósági vizsga letételét megelőzően a vizsgázó kötelező hatósági képzésen vesz részt, melynek időtartama függő biztosításközvetítői képzés esetén 30 óra, független biztosításközvetítői képzés esetén 40 óra.
 • A függő biztosításközvetítői hatósági vizsga az 1. számú mellékletben meghatározott „pénzügyi és biztosítási piac szereplői”, a „biztosításszakmai alapfogalmak” és a „biztosítási szerződésjog” vizsgatárgyakból áll. Valamennyi vizsgatárgyból a vizsgát egyidejűleg kell letenni.
 • A független biztosításközvetítői hatósági vizsga a 2. számú mellékletben meghatározott „pénzügyi és biztosítási piac szereplői”, a „biztosításszakmai alapfogalmak”, a „biztosítási szerződésjog” és a „független biztosításközvetítői alapismeretek” vizsgatárgyakból áll. Valamennyi vizsgatárgyból a vizsgát egyidejűleg kell letenni.
 • A függő és független biztosításközvetítői hatósági vizsga előre meghatározott helyszínen és időben, számítógépes vizsgaprogram igénybevételével vagy írásban, magyar nyelvű feleletválasztós feladatlap kitöltésével tehető le.
 • A Hatóság minden vizsgára jelentkező részére a jelentkezéstől számított két hónapon belül vizsgaidőpontot biztosít, és arról a jelentkezőt a képző szerv írásban értesíti.
 • A jelentkezési lap a Hatóság a honlapjáról ingyenesen letölthető.
 • A hatósági vizsgára történő jelentkezés a jelentkezési lap kitöltésével történik, amelyhez csatolni kell az érettségi bizonyítvány hiteles másolatát, vagy a PM rendeletben meghatározott, a munkáltató által kiállított, biztosításszakmai tapasztalatra vonatkozó eredeti igazolást, továbbá a vizsgadíj befizetésére vonatkozó igazolást, valamint a képző szerv által kiállított igazolást.
 • A hatósági vizsgára történő jelentkezést a képző szervhez kell benyújtani, amely a tervezett vizsga előzetes időpontjának megjelölésével, a vizsgaidőpontnál legalább 15 nappal korábban továbbítja a jelentkezéseket a Hatósághoz.
 • A hiányosan benyújtott jelentkezést a képző szerv nem fogadja el, azt hiánypótlásra visszaküldi.
 • A hatósági vizsga tartama alatt a vizsgahelyiségben kizárólag a vizsgázók, a Hatóság által kijelölt vizsgabiztosok, valamint a vizsgáztatást ellenőrző személyek tartózkodhatnak.
 • A hatósági vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó a feladatok megoldására adható összpontszám legalább 75%-át elérte.
 • Sikertelen hatósági vizsga esetén a hatósági képzés megismétlése nem kötelező az újabb hatósági vizsgára történő jelentkezéshez.

VI. Jogorvoslat:

A hatósági képzéssel, illetve vizsgával kapcsolatban felmerült sérelem esetén a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül a képző szervnél benyújtandó kifogásnak van helye. A képző szerv a kifogást – annak beérkezésétől számított 15 napon belül – megküldi a Hatóságnak, kivéve, ha a képző szerv a kifogás tárgyát képező intézkedését visszavonja, illetve a kifogásnak megfelelően jár el. A Hatóság a kifogás beérkezésétől számított 30 napon belül a kifogást megvizsgálja, és annak eredményéről értesíti az érintettet.


A hatósági vizsgára első ízben azt követően kerülhet sor, ha a képző szervek nyilvántartásba vételre kerülnek, a vizsgázók a kötelező képzést elvégzik, a vizsgára történő jelentkezésüket leadják, és a jogszabályi előírásoknak megfelelő vizsgabiztosok jelentkezését követően őket a Hatóság nyilvántartásba veszi.

A hatósági vizsgaszervezés további feltétele, hogy a Vizsgaszabályzat – melyet a vizsgázóknak el kell fogadniuk – a Pénzügyminisztérium által jóváhagyásra kerüljön, melynek várható ideje 2008. július 16.

A Hatóság a hatósági vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókat a honlapján teszi közzé.

Vissza a lap tetejére
FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

Utolsó frissítés dátuma: