Befektetés pénzügyi eszközökbe

MiFID ügyféltájékoztató

Jelen ügyféltájékoztató a CESR 08-003 ref. számú „A Consumer’s guide to MiFID” című anyagának, illetve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) alapul vételével készült. (A dokumentum letölthető a PSZÁF honlapjáról: www.pszaf.hu)

Befektetés pénzügyi eszközökbe

Mi a MiFID és hogyan érinti Önt mint ügyfelet?

Jelen tájékoztató azoknak készült, akik megtakarításaikat pénzügyi eszközökbe fektették vagy most tervezik befektetni. Célja az európai szabályozás egyik új elemének a MiFID (a pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelv, angolul: „Markets in Financial Instruments Directive”; továbbiakban: „MiFID”) legalapvetőbb szabályainak bemutatásán túl az arról való tájékoztatás, hogy mindez hogyan érinti Önt, ha egy Európában tevékenykedő befektetési vállalkozással kerül szerződéses kapcsolatba.

A MiFID irányelvben foglaltakat a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) ültette át a magyar jogi szabályozásba.

Önnek is gondolnia kell saját pénzügyi befektetéseire, hisz bizonyosan rendelkezik egy vagy több bankszámlával, jelzáloghitellel, hitelkártyával, esetleg részvénnyel, nyugdíjpénztári megtakarítással, befektetési jeggyel…. A MiFID hatálya a felsorolt eszközöknek csak egy részére terjed ki, ilyenek például a részvények, kötvények, származtatott eszközök vagy befektetési jegyek. Nem vonatkozik viszont a betétekre, hitelekre vagy biztosítási termékekre.

A MiFID hatálya alá tartozó befektetési lehetőségek esetében, a befektetési vállalkozások olyan szolgáltatásokat nyújthatnak ügyfelükként Önnek, mint például a portfóliókezelés, befektetési tanácsadás vagy pénzügyi eszközök adásvétele.

Az irányelv egyik fő célkitűzése az, hogy egész Európában egységesítse a befektetők védelmét. A befektető-védelem foka közvetlenül kapcsolódik az Ön befektetési vállalkozásba, illetve saját magába vetett bizalmához. Ha például Ön csekélyebb pénzügyi ismerettel és tapasztalattal rendelkezik, és így kér tanácsot egy befektetési vállalkozástól vagy a vállalkozás az Ön nevében jogosult befektetési döntést hozni (portfóliókezelés), akkor Önt a legmagasabb fokú védelem illeti meg.

A MiFID három olyan átfogó elvet határoz meg, melyeket a befektetési vállalkozásoknak az ügyletkötés során alkalmazniuk kell. Ezek a következők:

 • Tisztességes, tárgyilagos és szakszerű eljárás az Ön érdekeinek legmesszebbmenőbb figyelembevételével. Ez az elv védi Önt, mivel az ügyletkötés során a befektetési vállalkozás szakértőként erősebb pozícióban van Önnél.
 • Tisztességes, világos és nem félrevezető, vagyis megfelelő és átfogó információszolgáltatás. Ez az elv elősegíti, hogy Ön a termékeket és szolgáltatásokat megértve körültekintő döntést hozzon, és biztosítja, hogy ne kapjon részrehajló vagy megtévesztő információt.
 • Az Ön egyéni körülményeit figyelembe vevő szolgáltatás nyújtása. Ez az elv azt biztosítja, hogy befektetései megfelelnek az Ön befektetői típusának, igényeinek, és kockázatviselő képességének.

A tájékoztató szerkezete nagyjából időrendi, rávilágít a befektetési folyamat különböző szakaszaira és arra, hogy a befektetési vállalkozások hogyan szervezik és hajtják végre ügyletkötéseiket napi szinten.

1. rész – Befektetés előtt

1.1. Melyik ügyfélkategóriába tartozik Ön?

Mielőtt bármilyen szolgáltatást nyújtana, a befektetési vállalkozás köteles megvizsgálni, hogy Ön lakossági vagy szakmai ügyfélnek minősülne. Nagy valószínűség szerint Ön a lakossági ügyfelek csoportjába fog tartozni, mint az egyéni befektetők jelentős része.

Mint lakossági ügyfél, Ön a legmagasabb szintű befektető-védelemben részesül.

A MiFID a kisebb befektetési ismerettel és tapasztalattal rendelkező ügyfeleknek (lakossági ügyfelek) több védelmet biztosít, míg azok az ügyfelek, akik a befektetések terén több ismerettel és tapasztalattal rendelkeznek (szakmai ügyfelek), csekélyebb védelmet élveznek.

A szakmai ügyfelek közé tartoznak például a bankok, a biztosítók, a magánnyugdíjpénztárak és az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak, valamint a tőzsde és kivételesen néhány természetes személy is.

Mi történik, ha Ön szakmai ügyfél szeretne lenni? Mik ennek a következményei?

Bizonyos körülmények között Ön szakmai ügyfélként kezelhető, azonban ebben az esetben biztosnak kell lennie abban, hogy befektetési döntéseit önállóan is képes meghozni, fel tudja mérni, hogy milyen kockázatot vállal, és nem szorul magasabb szintű befektető-védelemre.

Mindenekelőtt azonban bizonyos törvényi feltételeknek meg kell felelnie ahhoz, hogy szakmai ügyfélminősítést szerezhessen.

Amennyiben Ön a szakmai ügyfélként való besorolást választja, elveszít néhány olyan kötelező en előírt védelmi intézkedést, mely a lakossági ügyfeleket megilleti.

A befektetési vállalkozás ezt el fogja Önnek magyarázni, de általánosan elmondható, hogy kisebb mennyiségű információt, korlátozottabb feltáró vagy figyelemfelhívó nyilatkozatot fog kapni.

1.2. Milyen szolgáltatásokat vehet igénybe?

Tág értelemben véve Ön valószínűleg a következő típusú szolgáltatások közül vesz majd igénybe egyet vagy többet:

 • a befektetésekre, termékekre és a befektetések menetére vonatkozó személyre szóló javaslatok (befektetési tanácsadás);
 • pénzügyi eszköz vétele és eladása befektetési tanácsadás nélkül (megbízások felvétele, továbbítása és végrehajtása);
 • portfóliókezelés

A tájékoztató ezen szakasza bemutatja azokat a különböző típusú szolgáltatásokat, melyeket Önnek nyújthatnak a befektetési vállalkozások, valamint azokat az eljárásokat, melyeket az Ön megfelelő szintű védelme érdekében követni fognak.

Befektetési tanácsadás

Amennyiben Ön befektetési tanácsot kér vagy portfóliókezelést vesz igénybe, nagyobb mértékben támaszkodik a befektetési vállalkozásra, mint egyéb esetekben, például egyszerű, tanácsadás nélküli szolgáltatások esetén. Ezért ebben az esetben Önnek szüksége van arra a biztonságérzetre, hogy a befektetési vállalkozás megérti egyedi igényeit és körülményeit, és így a megfelelő termékeket javasolja Önnek. A MiFID egy alkalmassági tesztnek nevezett eljárást ír elő, melynek során a befektetési vállalkozás kérdéseket tesz fel Önnek annak megértése érdekében, hogy milyen típusú befektetések lennének megfelelőek az Ön számára.

Amennyiben a befektetési vállalkozás nem tudja az „alkalmasság” felméréséhez szükséges információt megszerezni vagy csak korlátozott mennyiségű információ áll rendelkezésére, úgy törvényi kötelezettségéből fakadóan megtagadja a szolgáltatás nyújtását.

Befektetési tanácsadás nélküli termékkereskedelem

(a) Megfelelési teszt

Ha tehát egy befektetési vállalkozás befektetési tanácsot vagy portfóliókezelési szolgáltatást nyújt Önnek, meg kell győződnie arról, hogy a tanács megfelelő Önnek.

Amennyiben Ön egy befektetési vállalkozástól nem kap befektetési tanácsot (vagy portfóliójának kezelését nem a befektetési vállalkozásra bízza), Ön a saját döntéseiért nagyobb felelősséget vállal. Ha azt kívánja, hogy a befektetési vállalkozás egyszerűen pénzügyi eszközöket vásároljon vagy adjon el az Ön utasításának megfelelően, más eljárás alkalmazandó. Ekkor a befektetési vállalkozás felméri és értékeli a pénzügyi eszközökkel és ezek kockázataival kapcsolatos ismereteit és tapsztalatait, melyre megfelelési tesztként hivatkozik a MiFID.

A teszt célja, hogy védelmet nyújtson azoknak a befektetőknek, akik nem értik vagy nincsenek tisztában egy tranzakció következményeivel és kockázatával, különösen azokban az esetekben, ahol „komplex” termékekről van szó, vagy a tranzakció nem az Ön kezdeményezésére megy végbe.

A megfelelési teszt részeként befektetési ismereteire és tapasztalataira vonatkozó kérdésekre kell majd választ adnia.

 • Amennyiben a befektetési vállalkozás azt állapítja meg, hogy Ön rendelkezik a kockázatok felméréséhez szükséges ismeretekkel és tapasztalatokkal, egyszerűen végrehajthatja a tranzakciót.
 • Amennyiben a befektetési vállalkozás azt állapítja meg, hogy Ön a szükséges ismeretekkel és tapasztalattal nem rendelkezik, vagy nem szolgáltatott elegendő információt ennek eldöntéséhez, úgy a befektetési vállalkozás figyelmezteti Önt, hogy a kezdeményezett tranzakciót nem tartja megfelelőnek, vagy a szolgáltatott információ nem elegendő a tranzakció megfelelőségének megállapításához. Ha Ön ennek ellenére ragaszkodik a tranzakció végrehajtásához, azt a saját kockázatára teszi.

(b) „Nem komplex” pénzügyi eszközök kereskedelme

A megfelelési teszt elmaradhat bizonyos szolgáltatásoknál. Ezt a szolgáltatást nevezik „kizárólag végrehajtás”-nak. Azok az esetek, melyekben a teszt nem alkalmazandó, a következők:

 • a kezdeményezett tranzakcióban szereplő termék a MiFID szerinti „nem komplex” termék; és
 • a tranzakció végrehajtása érdekében Ön kereste fel a befektetési vállalkozást (olyan esetekben például, amikor Ön on-line vásárol részvényeket). Ez azt jelenti, hogy nem a befektetési vállalkozás olyan személyre szóló ajánlatára válaszol, amelynek a célja az volt, hogy az Ön figyelmét egy bizonyos termékre vagy tranzakcióra felhívja.

Ilyen esetekben nem kell a befektetési ismereteivel és tapasztalataival, pénzügyi helyzetével vagy befektetési céljaival kapcsolatos kérdésekre válaszolnia. A befektetési vállalkozás természetesen feltehet Önnek kérdéseket egyéb célokból (például jogszabály szerinti ügyfélazonosítás), különösen akkor, ha Ön új ügyfél a befektetési vállalkozásnál.

Portfóliókezelés

Végezetül, ha befektetéseit egy befektetési vállalkozás kezeli, Ön teljes mértékben a cég döntéseire és választásaira hagyatkozik. Mivel a vállalkozás nem tájékoztatja Önt minden egyes alkalommal, amikor az Ön nevében fektet be, a kezdetekkor megfelelő mennyiségű információra van szüksége a befektetési vállalkozásnak ahhoz, hogy a kívánt szolgáltatást nyújtsa az Ön számára. Ahhoz, hogy ezt elérje, hasonlóan a fent ismertetett befektetési tanácsadáshoz, a befektetési vállalkozás alkalmassági tesztet végez. Amennyiben nem látja el a vállalkozást kielégítő információval, az portfóliókezelést az Ön részére nem végezhet!

1.3. Milyen információkkal látják el Önt a befektetés előtt?

A befektetési vállalkozással fennálló szerződéses kapcsolata teljes időtartama alatt az Önnek szolgáltatott valamennyi információnak „tisztességesnek és világosnak kell lennie és nem lehet megtévesztő”. Ez az elv az Önnek nyújtott információ tartalmára és formájára is vonatkozik. A befektetési vállalkozás a szükséges információt időben, még a befektetés megtétele előtt kell, hogy közölje, hogy így Ön megalapozott döntést hozhasson. A befektetést megelőzően az Önnek nyújtott információk típusai – melyeket a befektetési vállalkozás honlapján is közzétehet – a következők:

Marketingkommunikáció

Függetlenül attól, hogy az adott befektetési vállalkozás ügyfele-e vagy sem, hirdetések és egyéb, a befektetési vállalkozás által kibocsátott marketingkommunikáció eljuthatnak Önhöz. Valamennyi hirdetést és marketing kommunikációt olyan módon kell közölni, hogy abból világosan felismerhető legyen annak promóciós természete.

Szerződések

Ön és a befektetési vállalkozás írásbeli szerződést kötnek a befektetési szolgáltatások igénybevétele céljából, mely tartalmazza a felek jogait és kötelezettségeit. Amennyiben Ön és a befektetési vállalkozás között portfóliókezelési tevékenység végzésére vonatkozó keretszerződés már létrejött, az ennek keretében végrehajtott egyedi, pénzügyi eszközre vonatkozó ügylet végrehajtása során újabb szerződés megkötése a törvény értelmében nem szükséges.

A befektetési vállalkozásra vonatkozó információ A befektetési vállalkozás köteles általános információt szolgáltatni magáról az Ön számára, mely magában foglalja a szabályozó hatóság megnevezését és az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatásokat, így segítve, hogy Ön megérthesse a nyújtott szolgáltatások természetét és kockázatát.

Portfóliókezelésre vonatkozó információ

Amennyiben Ön befektetéseinek kezelésével bízza meg a befektetési vállalkozást, olyan információt fog kapni, melyben szerepel a portfóliója kezelése során érvényesülő befektetési célok leírása és az azokhoz kapcsolódó kockázati szintek a portfólióját érintő termékek és ügyletek lehetséges típusai és a befektetése értékelésének módszerére és gyakoriságára vonatozó információ.

Pénzügyi eszközökre vonatkozó információ

Önt a pénzügyi eszközök természetéről, kockázatairól és költségeiről is tájékoztatják. Ebbe a körbe tartozik például a pénzügyi eszközre vonatkozó kockázatok leírása és pénzügyi eszköznek a szerződéskötést megelőző időszakra vonatkozó árfolyamának alakulása, valamint a piaci árak változékonyságának a ténye. Az információ mennyisége a termék típusától, összetettségétől és kockázati tényezőitől függ.

Költségekre és díjakra vonatkozó információ

Ön a szolgáltatás vagy termék közvetlen és közvetett költségeire vonatkozó információt is fog kapni, beleértve ebbe az esetleg felszámított vagy megfizetett megbízási díjat is. Ennek világosan meg kell mutatnia a teljes költséget. Előfordulhat azonban, hogy az információ szolgáltatásának időpontjában a teljes költség pontos összege még nem ismert. Ebben az esetben arra vonatkozóan fog megfelelő információt kapni, hogy hogyan számítják majd a teljes költséget, így ellenőrizheti később a végleges árat.

2. rész Befektetés során és azt követően

2.1. Mi történik, amikor Ön megbízást ad egy befektetési vállalkozásnak?

Hogyan kezelik a megbízást?

Amikor Ön azzal bízza meg a befektetési vállalkozást, hogy pénzügyi eszközt vegyen vagy adjon el, a cégnek az Ön megbízását azonnal, időbeli sorrendben kell teljesítenie, azaz abban a sorrendben, ahogy azt a cég megkapta.

Ha bármilyen okból a befektetési vállalkozásnak jelentős nehézséget okoz a megbízások időbeli sorrendben történő kezelése, erről értesítenie kell Önt.

Mit jelent a legjobb végrehajtás?

A pénzügyi eszközök vétele vagy eladása során a befektetési vállalkozásnak az Ön megbízását olyan módon kell végrehajtania, hogy azzal az Ön számára minden körülmények között a lehető legjobb eredményt érje el. A legjobb végrehajtás elve a gyakorlatban azt jelenti, hogy a befektetési vállalkozás az ügyfelek számára következetesen legjobb végrehajtás érdekében követendő szabályokról végrehajtási politikát készít és a megbízás végrehajtása során e szerint jár el.

A befektetési vállalkozás végrehajtási politikájában megjelöli azokat a végrehajtási helyszíneket, melyek lehetővé teszik a legjobb végrehajtás elérését. Végrehajtási helyszín lehet például a tőzsde, a kereskedési platformok, egyéb befektetési vállalkozások vagy akár az adott befektetési vállalkozás maga is.

A befektetési vállalkozás számos tényező figyelembevételével éri el az Ön megbízása szerinti legjobb végrehajtást. Ilyen tényezők lehetnek: az ár, a végrehajtás költsége, a gyorsaság és a végrehajtás valószínűsége.

A legfontosabb tényezők, melyeket a befektetési vállalkozás szem előtt tart az Ön megbízásának teljesítésekor: az ár és a teljes költség (azaz az Ön által a tranzakcióért fizetendő teljes ellenérték, beleértve az árat, valamennyi költséget, végrehajtási díjat, az elszámolás és véglegesítés díját és bármely más olyan díjat, mely a tranzakcióban részt vevő harmadik személynek fizetendő).

2.2. Milyen információkkal látják el Önt a befektetés során és azt követően?

Milyen információkra számíthat attól a befektetési vállalkozástól, mely az Ön megbízásait végrehajtja?

Információt fog kapni arról, hogy a befektetési vállalkozás hogyan valósítja meg a gyakorlatban az Ön számára legkedvezőbb végrehajtást. Ebbe beletartozik:

 • a befektetési vállalkozás által alkalmazott módszer a legjobb végrehajtás eléréséhez szükséges főbb tényezők megállapításához
 • hogy melyek azok a végrehajtási helyszínek, amelyekre a cég hagyatkozik
 • az arra vonatkozó figyelmeztetés, hogy amennyiben a befektetési vállalkozásnak kifejezett végrehajtási utasítást ad, a cég nem követheti saját eljárását a legjobb végrehajtás elérése érdekében, hanem egyszerűen az Ön utasítását követi. Például amennyiben Ön arra utasítja a befektetési vállalkozást, hogy a tranzakciót egy meghatározott piacon hajtsa végre, elveszítheti azt a lehetőséget, hogy egy másik piacon kedvezőbb árat érjen el.

Milyen jelentéseket szolgáltat a befektetési vállalkozás?

Miután a befektetési vállalkozás a pénzügyi eszközöket megvette vagy eladta, megküldi Önnek a tranzakcióról szóló megerősítést, mely a leglényegesebb információkat tartalmazza. Ilyen például a termék neve, kereskedési egysége, ára, a végrehajtás időpontja, valamint a megbízási díjak és költségek teljes felszámított összege. Amennyiben a befektetési vállalkozás az Ön nevében kezeli a befektetéseit, a cég időszakos jelentést köteles Önnek küldeni, mely a befektetése tartalmi jellemzőiről és értékéről, a díjak és költségek teljes összegéről hordoz információt, és arról, hogy a befektetései hogyan teljesítettek az elmúlt jelentéstételi időszakban. Az Ön érdeke, hogy a vállalkozástól kapott valamennyi dokumentumot megőrizze.

3. rész: Folyamatosan fennálló követelmények

A MiFID szervezeti követelményeket ír elő arra vonatkozóan, hogy a befektetési vállalkozás hogyan köteles az üzletmenetét irányítani. Ezek közül néhány rendkívüli jelentőséggel bír az ügyletkötés során.

3.1. Összeférhetetlenség

A befektetési vállalkozásoknak az Ön érdekének legmesszebbmenőbb figyelembevételével kell eljárniuk. Erre vonatkozóan hatékony intézkedéseket kell tenniük az Ön érdekét hátrányosan érintő összeférhetetlenség megakadályozása érdekében. A befektetési vállalkozásnak el kell kerülnie, hogy az Önnek történő szolgáltatásnyújtás során alaptalanul más ügyfelek vagy a vállalkozás érdekeit helyezze előtérbe. Az összeférhetetlenségre példa az az eset lehet, amikor a vállalkozás az Ön kárára jut vagyoni előnyhöz vagy hárít el veszteséget; vagy ha esetleg más ügyfelek érdekeit az Ön érdekei elé helyezi. A befektetési vállalkozás értesíti ügyfeleit azokról a kulcsfontosságú lépésekről, melyeket az összeférhetetlenség felismerése és kezelése érdekében tesz.

Amennyiben a befektetési vállalkozás által tett intézkedések nem elegendőek az összeférhetetlenség kezelésére, köteles még az ügyletkötést megelőzően világosan közölnie Önnel az összeférhetetlenség természetét és forrását.

3.2. Az Ön vagyoni eszközeinek és pénzének védelme

Amikor Ön egy befektetési vállalkozásnál helyezi el vagyoni eszközeit vagy pénzét, a cég az Ön vagyoni eszközeit és pénzét az alábbi intézkedésekkel védelmezi:

 • az Ön pénzét mind a vállalkozás, mind más ügyfelek pénzétől elkülönítetten kezeli;
 • pontos nyilvántartásokat és számlákat vezet, és rendszeres ellenőrzést végez;
 • legalább évente egyszer kimutatást küld Önnek, melyben a kezelt vagyont és pénzt részletezi.

3.3 Ügyfélpanaszok

Az Ön panaszainak kezelésére a vállalkozások hatékony és átlátható eljárási rendet kötelesek kialakítani. Az Ön által bejelentett panaszt a befektetési vállalkozás köteles nyilvántartani, és a megoldásra vonatkozó intézkedések megtételét is köteles ott feltünteti.

Következtetés

A jelen tájékoztató kibocsátásával az a célunk, hogy felhívjuk figyelmét azokra a változásokra, melyek a MiFID következményeként érintik Önt. A tájékoztatóban részletezett minden változás és szempont azt kívánja biztosítani, hogy Ön megfelelő védelemben részesüljön a befektetés során.

Az alkalmassági teszt részeként a következő témakörökben tesznek fel kérdéseket Önnek:

 • Befektetési céljai
  Itt arra vonatkozó információt kérnek, hogy mennyi időre kívánja pénzét befektetni, milyen a kockázatvállalási hajlandósága és típusa, jövedelmi vagy növekedési célzattal fektet-e be, biztonságban akarja-e tudni a tőkét és kerülni kíván-e minden kockázatot, vagy vállal-e a nagyobb rizikót.
 • Pénzügyi helyzete
  A pénzügyi helyzetére vonatkozóan is felmerülhetnek kérdések, például rendszeres jövedelmének forrásait és mértékét illetően. Ezen kívül vagyontárgyait, ingatlan jait, bármilyen adósságát és egyéb pénzügyi kötelezettségeit is feltérképezhetik.
 • Ismeretei, tapasztalatai
  Az ismereteire és tapasztalataira vonatkozó kérdések kiterjedhetnek arra, hogy milyen típusú szolgáltatásokat és termékeket ismer; milyen természetűek, mértékűek és gyakoriságúak voltak korábbi tranzakciói; de feltehetnek képzettségi szintjét, jelenlegi vagy múltbéli foglalkozását érintő kérdéseket is.

Példák „nem komplex” pénzügyi eszközökre:

 • szabályozott piacra bevezetett részvények
 • pénzpiaci eszközök
 • a kötvények több típusa
 • bizonyos befektetési alapok befektetési jegyei

Példák komplex pénzügyi eszközökre:

 • opciók, határidős ügyletek, swap-ok és egyéb származtatott eszközök
 • különbözeti ügyletek
 • átváltható kötvények,
 • opciós utalványok (warrant)

Mielőtt befektet, bizonyosodjon meg arról, hogy milyen intézkedések megtételére kerülhet sor, ha a befektetési vállalkozásra vonatkozó panasszal kell élnie vagy jogorvoslatért kell folyamodnia, valamint arról, hogy milyen befektető-védelmi rendszerhez tartozik a cég. A befektetési vállalkozás köteles erre vonatkozó információval szolgálni, ezért keresse fel befektetési vállalkozása honlapját vagy személyesen érdeklődjön.

Még egyszer hangsúlyozzuk azokat a legfontosabb elveket, melyeket a befektetési vállalkozásoknak teljesíteniük kell az Önnel való ügyletkötés során:

 • tisztességes, tárgyilagos és szakszerű eljárás az Ön érdekeinek legmesszebbmenőbb figyelembevételével
 • megfelelő és átfogó információ nyújtása, melye tisztességes, világos és nem félrevezető
 • olyan szolgáltatás nyújtása, mely az Ön egyedi igényeit veszi figyelembe
Vissza a lap tetejére
FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

Utolsó frissítés dátuma: