Külföldi fegyveres erők által üzemeltetett gépjárművel okozott károk

2008. december 1-jén hatályát veszti a NATO (PfP) SOFA hatálya alá tartozó kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárásról szóló 79/2002. (IV. 13.) számú kormányrendelet, és hatályba lép a Magyar Honvédség feladatainak ellátásával összefüggő nemzetközi kártérítési ügyekkel kapcsolatos eljárás részletes szabályairól szóló 276/2008. (XI. 21.) számú kormányrendelet.

Külföldi fegyveres erők által  üzemeltetett gépjárművel okozott károk

A Honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 70. § (1) bek. értelmében a Honvédség feladata – inter alia – a szövetségi és nemzetközi szerződésből eredő katonai kötelezettségek – különösen a kollektív védelmi, békefenntartó és humanitárius feladatok – teljesítése (b) pont); valamint azon katonai feladatok ellátása, amelyek az ország, a Honvédség és a honvédelemben részt vevő más szervek által, külföldi fegyveres erőknek az ország területén tartózkodásuk vagy azon átvonulásuk során, béke vagy fegyveres összeütközés időszakában egyaránt nyújtott egyoldalúan vállalt, illetőleg nemzetközi szerződéseken és azok végrehajtási megállapodásain alapuló támogatással, azaz a „befogadó nemzeti támogatással” kapcsolatosak (e) pont).

Az ezen feladatokkal összefüggésben a Magyar Köztársaság területén tartózkodó külföldi fegyveres erők által „magyar harmadik félnek”, azaz a Honvédség személyi állományába nem tartozó magyar állampolgárnak vagy a Magyar Köztársaság területén szokásos tartózkodási hellyel rendelkező természetes személynek, ill. székhellyel rendelkező jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, a Magyar Köztársaság területén, a külföldi fegyveres erők által üzemeltetett gépjárművekkel okozott károk miatti kárigényt a károsult a Magyar Biztosítók Szövetségénél, a MABISZ-nál terjesztheti elő.

A MABISZ a bejelentett kárigények kivizsgálásával a Magyar Köztársaság területén kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tevékenység folytatására jogosult biztosítót megbízhat. A biztosító a nála rendszeresített gépjármű-kárbejelentési adatlapot és a részletesen kitöltött kárfelvételi jegyzőkönyvet a kár vizsgálatának megkezdésekor, a káreseménnyel kapcsolatosan keletkezett iratokat a kárszámítással és a kifizetési javaslattal együtt a vizsgálat lezárását követően a MABISZ-nak megküldi. A MABISZ ezeket soron kívül továbbítja a Honvédelmi Minisztérium hatáskörrel rendelkező szerve részére. A kárigény kivizsgálását a MABISZ is elvégezheti. A Honvédelmi Minisztérium mindezt továbbítja az érintett külföldi fegyveres erő hatáskörrel rendelkező szervének. Továbbítja ezekkel együtt a szolgálati igazolás kiadására irányuló kérést. Azaz, hogy a kárigény szerinti káreseménynek részese volt-e a külföldi fegyveres erő által üzemeltetett gépjármű, a károkozás szolgálati tevékenység ellátása közbeni cselekmény vagy mulasztás következménye-e, illetve a gépjármű a külföldi fegyveres erő tulajdonában áll-e vagy általa üzemeltetett-e, ill. a gépjárműhasználat engedélyezett volt-e.

A Honvédelmi Minisztérium hatáskörrel rendelkező szerve az érintett külföldi fegyveres erő hatáskörrel rendelkező hatóságától kapott szolgálati igazolás, a gépjármű-kárbejelentési adatlap és a kárfelvételi jegyzőkönyv, a káreseménnyel kapcsolatos iratok, a kárszámítás és a kifizetési javaslat birtokában, valamint a tényállás tisztázásához szükséges egyéb adatok alapján dönt a kifizetési javaslatban foglaltak részbeni vagy teljes elfogadásáról, illetve elutasításáról, és erről tájékoztatja a károsultat.

Ha a külföldi fegyveres erő a szolgálati igazolásban a felelősségét elismeri, és a károsult a vizsgálat eredményeként megállapított kártérítési összeget igénye teljes vagy részbeni kielégítéseként elfogadja, a Honvédelmi Minisztérium intézkedik az elfogadott összegnek a károsult részére történő kifizetéséről. A kifizetés a károsultnak a Honvédelmi Minisztériumhoz küldött elfogadó nyilatkozata kézhezvételétől számított harminc napon belül, a károsult választása szerint banki átutalással vagy postai kézbesítéssel megy végbe. Ha a külföldi fegyveres erő a szolgálati igazolásban a kárfelelősséget nem vállalja:

  • ex gratia (méltányosságból) fizet, vagy
  • ha nem, akkor a Honvédelmi Minisztérium intézkedhet egy általa megállapított kártérítési összeg kifizetéséről.

Ha a külföldi fegyveres szerv nem fizet, vagy nem fedezi a teljes kártérítési igényt, a károsult a Magyar Állammal szemben perben érvényesítheti kárigényét. Erről a lehetőségről a Honvédelmi Minisztérium a károsultat tájékoztatni köteles.

A MABISZ – vagy az általa megbízott biztosító a MABISZ útján – az eljárása során felmerült indokolt és igazolt költsége erejéig megtérítési igényt terjeszthet elő a Honvédelmi Minisztérium hatáskörrel bíró szervének, amely az igény kézhezvételét követő harminc napon belül köteles az igazolt költségek összegét a MABISZ, ill. az általa megbízott biztosító számlájára átutalni.

Mindezek fedezetét a központi költségvetés „Honvédelmi Minisztérium” fejezet „Nemzetközi kártérítés” elnevezésű forgóalapjából kell fedezni. Ennek a forgóalapnak a szükség szerinti pótlásáról – a Honvédelmi Minisztérium előterjesztésére – a kormány gondoskodik. A forgóalap további bevétele a külföldi fegyveres erő által a Magyar Honvédség részére megfizetett kártérítési összeg, a külföldi fegyveres erőket nemzetközi szerződés alapján kötelező megtérítési kötelezettség alapján vagy ex gratia fizetett összeg, a külföldi „harmadik fél” (l. supra) által a Magyar Honvédség számára megfizetett kártérítési összeg, a Magyar Honvédség hivatásos vagy szerződéses állományú tagja, illetve más alkalmazottja által a Honvédség részére az állomány tagjának vagy az alkalmazottnak a felróható cselekménye vagy mulasztása folytán a Honvédséget terhelő nemzetközi kártérítési kötelezettség miatt keletkezett kárnak in parte vagy in toto megtérített összege.

A károsultnak közvetlenül, ill. jogerős bírói ítélet alapján kifizetett kártérítési összegnek a külföldi fegyveres erőt terhelő mértéke erejéig a magyar Honvédelmi Minisztérium hatáskörrel rendelkező szerve legalább félévenként megtérítési kérelmet terjeszt a külföldi fegyveres erő hatáskörrel bíró szervéhez; csatolva az egyes kárügyekben szerzett bizonyítékokat és szakértői véleményeket.


Összeállította: Dr. Julesz Máté

Bibliográfia

Magyar Közlöny, 2008/165. szám.

Vissza a lap tetejére
FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

Utolsó frissítés dátuma: