A-Á: abszolút önrészesedés - átlagkár

abszolút önrészesedés

levonás jellegű önrészesedés , amelynek mértékét százalékban, vagy összegben (vagy mindkettőben) határozzák meg. Ha a kár összege az önrész mértékét nem éri el, a biztosító nem térít. Ha a kár nagyobb, mint az önrészesedés, a teljes kár meghatározott százalékát, vagy a meghatározott összeget a kárból levonják, azt a biztosított maga viseli.

A-Á: abszolút önrészesedés - átlagkár

adóigazolás

az adókedvezményben részesülő és érvényben lévő biztosítási szerződésekről a biztosító adókedvezmény igénybevételére jogosító igazolást ad ki a tárgyévet követő január hó 31. napjáig.

adózás és biztosítás

a biztosító szolgáltatásai nem minősülnek jövedelemnek, így a kifizetett összegek nem szja-kötelesek. (Kivéve: a felelősségbiztosítás alapján fizetett jövedelempótló járadékokat.) További lényeges kedvezmény: a 10 évnél hosszabb tartamú élet- és nyugdíjbiztosítások éves díjának 20%-a, de; maximum 50 ezer forint a számított adóból levonható, illetőleg visszaigényelhető.

AHICO Első Amerikai-magyar Biztosító Rt.

1990-ben alapított (lásd: kompozit biztosító) részvénytársaság; 100%-os amerikai tulajdonban áll. Tulajdonos: az American International Group (AIG) leányvállalata: az American Life Insurance Company (ALICO). Vagyon-, felelősség-, élet-, valamint baleset-, és csoportos biztosításokkal foglalkozik. Székhely: 1083 Budapest, Szigetvári u. 7. Telefon: 267-1075

ajánlat

a biztosítási igényt megfogalmazó és a szerződéskötésre irányuló egyoldalú írásbeli nyilatkozat. Az ajánlatot jogi értelemben soha nem a biztosító teszi, hanem a biztosítási védelmet kereső (lásd: szerződő). Az ajánlat még nem szerződés; kétoldalú megállapodássá akkor válik, ha azt a biztosító elfogadja. (lásd: szerződés létrejötte)

akaratonkívüliség

a biztosítási baleset-fogalom lényeges fogalmi eleme. Azt jelenti, hogy a biztosított akarat-elhatározása és a bekövetkezett (lásd: biztosítási esemény) között nincs okozati összefüggés.

aktív viszontbiztosítás

más biztosító kockázatainak (lásd: viszontbiztosítás)-ba vétele, a kockázatok (egy részének) átvállalása. Loro viszontbiztosításnak is nevezik.

aktuárius

biztosítási matematikusi feladatokat is ellátó, kiemelt felelősségű szakember a biztosítóintézet apparátusában. Feladata különösen a kockázatarányos díjak kiszámítása, illetőleg a biztonságos működéshez szükséges matematikai feladatok (tartalékolás) elvégzése.

akvizíció

a biztosítások megkötésére irányuló üzleti tevékenység, módszerei: a tájékoztatás, a meggyőzés, az érvelés.

alapbiztosítás

a legfontosabb kockázatokra kötött biztosítási szerződés, amelyhez (lásd: kiegészítő biztosítás)-ok is köthetők.

alkusz

(bróker vagy makler) olyan (lásd: biztosításközvetítő), aki a szerződés létrejöttét, fennmaradását a biztosítási védelmet kereső megbízásából segíti. Gyakorlatilag az ügyfél ügynöke! Segítséget nyújt a biztosítási igény megfogalmazásához (lásd: ajánlat), és a megfelelő partner (biztosító) kiválasztásához, közreműködhet a díjbeszedésben és a kárrendezésben is. Az alkusz független; nem köthet olyan megállapodást, hogy az ajánlatokat csak egyetlen biztosítóhoz közvetíti. Az alkusz a biztosítótól kap (lásd: jutalék)-ot.

alkuszi meghatalmazás

Amennyiben Ön igénybe kívánja venni egy biztosítási alkusz szolgáltatásait, akkor első lépéskén egy meghatalmazást kell adnia. Ez az un.alkuszi meghatalmazás, ami feljogosítja az alkuszt, hogy az Ön nevében és helyett, a biztosítóknál az Ön biztosítási igényeivel kapcsolatos intézkedéseket megtegye. Az alkuszi meghatalmazást aláírva, faxon kell megküldeni a biztosítási alkusz számára.

all risks

"minden kockázatra" kiterjedő biztosítás. A szerződés nem a (lásd: biztosítási esemény)-eket, hanem csak a (lásd: kizárás)-okat tartalmazza. A biztosító minden olyan kárt megtérít, amelyet nem zár ki. Általában a szállítmány-, illetőleg az építési-szerelési biztosítások körében alkalmazott kockázatviselési forma.

alulbiztosítás

ha a vagyontárgy valóságos értéke meghaladja a szerződésben rögzített biztosítási összeget, következmény: a (lásd: pro rata) térítés. A (lásd: preimer risque) biztosításoknál nem jöhet szóba a pro-rátázás.

antiszelekció

ellenkiválasztás. A személyek azon törekvése, hogy a biztosan vagy nagy valószínűséggel bekövetkező kockázataikra - azok eltitkolásával - keressenek biztosítási fedezetet. Ez a törekvés általában (lásd: közlési kötelezettség) sértéssel jár együtt.

aránylagos kártérítés

(lásd: pro rata)

Argosz Biztosító Rt.

1992-ben alapított (lásd: kompozit biztosító) részvénytársaság: 99,5%-os külföldi tulajdonlással. Fő részvényesei: Assurantie van Belgische Boerenbond (Belgium) és a Groupama International S.A. (Franciaország). Vagyon-, felelősség és személybiztosítási ágazatokkal foglalkozik, erős profilja a mezőgazdasági biztosítás; teljes körű szolgáltatást nyújt a non-profit, kölcsönös mezőgazdasági biztosító egyesületeknek. Székhely: 1122 Budapest, Maros u. 19-21. Telefon: 212-1706

ATLASZ Utazási Biztosító Rt.

1988-ban alapított, többségi magyar tulajdonban álló, (lásd: kompozit biztosító) részvénytársaság. Fő részvényesei: az IBUSZ Rt. által vezetett konzorcium és a Kereskedelmi Bank Rt. utasbiztosításra szakosodott társaság, de dinamikusan fejlődik a gazdálkodó szervezeteknek kínált vagyonbiztosítási kínálata is. Székhely: 1052 Budapest, Deák F u. 23. Telefon: 118-1108

AUDATEX

Németországban kifejlesztett számítástechnikai program a gépjárműkárok, javítási költségek egységes megállapítására, illetőleg becslésére.

autoszelekció

önkiválasztás. A személyek azon törekvése, hogy fokozott veszélyeztetettségük, vagy veszélyérzetük esetén mihamarabb, és minél teljesebb körű biztosítási védelmet teremtsenek maguknak. Az ilyen igény természetes és méltányolható, nem úgy, mint az (lásd: antiszelekció).

avultatás

a vagyontárgyak (pl. ingóság ok, épületek, gépjárművek) értékének az időmúlás, illetőleg a fokozatos elhasználódás miatti csökkenése; mértékét százalékban határozzák meg. Ha pl. egy gépkocsi - a kár időpontjában - 70%-os műszaki állapotú, és totálkárt szenved, a károsult az újkori érték 70%-ára tarthat igényt. A fennmaradó 30% az avultatás mértéke, amelyet a tulajdonosnak kell viselnie. (lásd: káronszerzés)

ÁB-AEGON Általános Biztosító Rt.

a monopol Állami Biztosító részleges jogutódjaként 1986-ban alapított biztosítóvállalat, amely 1990-ben részvénytársasággá alakult. A privatizáció eredményeként 100%-os tulajdonosa a holland AEGON International BV. Minden üzletágban jelentős állománnyal bíró biztosítótársaság, kiterjedt országos hálózattal. Székhely: (átmeneti) 1091 Budapest, Ráday u. 42-44. Telefon: 218-1866

ÁBIF

(lásd: Állami Biztositásfelügyelet)

ág

(lásd: biztosítási ág)

ágazat

(lásd: biztosítási ágazat)

Állami Biztosításfelügyelet

elsőfokú államigazgatási szerv. Hatósági felügyeletet gyakorol a hazai biztosítóintézetek és a biztosítási tevékenység fölött. Jogköre széles körű, kiterjed a biztosítási, biztosításközvetítői, szaktanácsadói tevékenység engedélyezésére és folyamatos ellenőrzésére. A pénzügyminiszter felügyeli.

állampapír

az államadóságot, illetőleg annak egy részét megtestesítő, a deficit finanszírozására kibocsátott értékpapír. Gyakorlatilag kockázatmentes befektetés, ezért a hatékony piacokon a legkisebb hozamot garantálja. Nálunk egyelőre fordítva van! A biztosítók befektetései jelenleg zömében az állampapírpiacon realizálódnak. Állomány: a biztosító érvényes biztosítási szerződéseinek összessége.

állomány-átruházás

jogi aktus, amelynek eredményeként az egyik biztosító egy másik biztosítónak adja át az állományát vagy annak egy részét. A kötelezettségek a továbbiakban az átvevő biztosítót terhelik, de a jogosultságok is megilletik. Az állomány-átruházáshoz az (lásd: Állami Biztosításfelügyelet) engedélye szükséges, de erről az érintett ügyfeleket is értesíteni kell.

állománydíj

egy adott időszakban érvényes biztosítások egyévi díja a biztosító statisztikáiban.

átdolgozás

folyamatos kockázatviselést garantáló, szerződéskötési megoldás, amelynek során a régi szerződés - közös megegyezéssel - megszűnik, az új pedig - ezzel egyidőben - hatályba lép. Mivel két szerződésről van szó, a megoldás különbözik a (lásd: szerződésmódosítás)-tól.

átlagkár

(lásd: üzletág)-on belül az összes kifizetett kár és a bekövetkezett (lásd: biztosítási esemény)-ek hányadosa.

Vissza a lap tetejére
FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

Utolsó frissítés dátuma: