C-D: captive biztosító - díjtartalék

captive biztosító

nagy ipari és kereskedelmi vállalatok által létrehozott biztosítótársaság, amely általában csak az alapítók biztosítási kockázatait vállalja, s azokat viszontbiztosításba adja.

C-D: captive biztosító - díjtartalék

casco

járműtestek törésbiztosítása, amely általában kiterjed az elemi károkra és a lopásra, illetőleg rongálásra is. Az autocasco a legismertebb, de van hajócasco, légijármű-casco... stb. is.

cash-flow

elemzési módszer, amely célja a szorosan vett biztosítási tevékenység bevételeinek és kiadásainak az üzemkörön kívüli tevékenység (biztosítóknál, pl. a tőkekihelyezés) eredményétől való elkülönítése.

coinsurance

(lásd: együttbiztosítás)

Colonia Biztosító Rt.

1990-ben alapított (lásd: kompozit biztosító) részvénytársaság; 100%-os külföldi tulajdonban áll, az UAP-csoport tagja. Részvényesei: a Nordstern Colonia Central-Europa Holding (Ausztria) és a Colonia Finance Holdings BV (Hollandia). Valamennyi üzletágban tevékenykedő társaság, jelentős gépjármű-biztosítási állománnyal. Székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 76-78. Telefon: 269-8700

cselekvőképesség

(lásd: jogképesség)-nél szűkebb fogalom, azt jelenti, hogy a cselekvőképes (természetes vagy jogi) személy saját elhatározásából válhat jogviszonyok alanyává: maga vállalhat kötelezettséget, illetőleg jogosultságokat. Gyakorlatilag szerződéskötési képességet jelent. A természetes személy - főszabályként - 18 éves korától rendelkezik korlátlan cselekvőképességgel. Lásd még: (lásd: cselekvőképtelenség), (lásd: korlátozott cselekvőképesség).

cselekvőképtelenség

a (lásd: cselekvőképesség) hiánya. A cselekvőképtelen személy nem köthet szerződéseket; nevében törvényes képviselje jár el. Cselekvőképtelen az a kiskorú, aki 12. életévét még nem töltötte be, vagy akit a bíróság - életkorától függetlenül - cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett. Lásd még: (lásd: korlátozott cselekvőképesség).

CSÉB

a 60-as évek elején bevezetett csoportos élet- és baleset-biztosítási rendszer. Jellemzője: az egységes díj, valamint a munkahelyi díjfizetés (levonás). Korszerűsített változatai már nemcsak tipizált igényeket elégítenek ki.

csúcskockázat

az átlagos rizikót jelentősen meghaladó kockázat. Bekövetkezése felboríthatja a veszélyközösség gazdálkodását, ezért ellene a biztosítók általában (lásd: viszontbiztosítással) védekeznek.

devizabiztosítás

olyan biztosítási szerződés, amelynek díját devizában kell fizetni, és a biztosító szolgáltatása is devizában jár. A magyar deviza-szabályok - belföldi számára - az MNB előzetes engedélyéhez kötik az ilyen szerződések érvényességét.

direkt biztosítás

vagyonbiztosítás, amely a tulajdonos vagy az érdekelt személy vagyontárgyait közvetlenül védi. Pl. épületek tűzbiztosítása, betörés-biztosítás, casco. A vagyonbiztosítások másik csoportja a (lásd: felelősségbiztosítás).

diszkontálás

egy későbbi időpontban esedékes összeg értékének kamatos kamatozással történő kiszámítása.

dividenda

nem teljesen pontosan nyereségrészesedésnek is hívják. Azt az összeget jelenti, amelyet az életbiztosítási díjtartalékok befektetési többlethozamából a biztosítottaknak át kell engedni. A (lásd: biztosítási törvény) rendelkezései szerint ez ma minimum 80%.

díjelőírás

a naptári évben fizetendő biztosítási díj összege. Alacsonyabb, mint az (lásd: állománydíj), mert az év közben megkötött szerződések díjelőírásaiban csak annyi havi díj szerepel, amennyi a megkötéstől az év végéig még hátravan.

díjfelszólítás

az esedékes biztosítási díj megfizetésére irányuló írásbeli felszólítás a (lásd: respiro)-n belül. Ilyen esetben a biztosító kockázatviselése további 30 nappal meghosszabbodik.

díjfizetés

a (lásd: biztosítási díj) szerződésben vállalt megfizetése. A díj a (lásd: biztosítási időszak) egészére, egy összegben és előre esedékes, de a szerződések általában havi díjfizetést (gyakorlatilag: részletfizetést) tesznek lehetővé. A díjfizetés elmulasztása a (lásd: szerződés megszűnésé)-t eredményezi.

díjhalasztás

az esedékes díj későbbi időpontban történő megfizetésére vonatkozó megállapodás, amely csak írásban érvényes. A díjhalasztás tartama alatt a biztosító kockázatviselése fennáll. (lásd: díjfizetés)

díjkalkuláció

matematikai és statisztikai módszer, amellyel a biztosítói kockázat ellenértékét, a (lásd: biztosítási díj)-at számítják ki. Kiterjed a (lásd: kockázati díj), valamint a (lásd: vállalkozói díj) meghatározására.

díjkintlévőség

a biztosítók mérlegében aktívaként szereplő, a tárgyévben esedékessé vált, de be nem folyt díjak összege.

díjliberalizálás

a hatósági díjak átalakítása kockázatarányos, piaci díjakká. A verseny alapvető feltétele. A magyar biztosításügyben jelenleg csak a gépjárművek üzembentartóinak kötelező felelősségbiztosítása hatósági díjas.

díjmentes leszállítás

lehetőség az életbiztosítások fenntartására díjfizetés nélkül is. A tartam változatlan marad: a biztosítási összeg azonban az addig már befizetett díjak által fedezett mértékig (általában jelentősen) lecsökken.

díjmentesítés

a biztosítási esemény bekövetkezett (pl. rokkantság), de a "többi", még be nem következett biztosítási eseményre (pl. halál, elérés) a szerződés díjfizetés nélkül is hatályban marad.

díjnyugta

a (lásd: biztosításközvetítő) vagy a biztosító képviselője által kiállított okirat, amely a biztosítási díj befizetését igazolja. Csak a "személyes" díjbefizetéskor állítják ki; egyéb esetekben a biztosítási díj befizetését a befizetési csekk vagy a bankszámlakivonat igazolja. díjszabás: az egyes biztosítási szerződésfajták alapdíjait, díjpótlékait, engedményeit tartalmazó díjtáblázat, tarifa.

díjtartalék

az életbiztosítási díjakból képzett elkülönített tartalék, amely a később bekövetkező biztosítási események (halál, elérés) kapcsán járó szolgáltatások fedezésére szolgál. A tartalékokat a biztosító befekteti, és a hozamok minimum 80%-át köteles visszajuttatni a biztosítottainak. Mód van a díjtartalék (lásd: visszavásárlás)-ára is.

Vissza a lap tetejére
FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

Utolsó frissítés dátuma: