E-F: Egészségbiztosítás - függőkár tartalék

egészségbiztosítás

(lásd: betegségbiztosítás)

egészségi nyilatkozat

az élet- és betegségbiztosítások kockázat-elbírálását segítő kérdőív. Valóságnak megfelelő kitöltésével tesz eleget a (lásd: biztosított) a (lásd: közlési kötelezettség)-ének.

egyenértékűség

az a kívánalom, hogy a biztosítási díjbevételek fedezzék az összes kifizetett szolgáltatást, a tartalékokat, a biztosító költségeit és méltányos mértékű üzleti hasznát.

egyezség

polgári jogi szerződés, amelyben a felek arról állapodnak meg, hogy a jogosult az egyezségben rögzített összeget követelésének végleges kielégítéseként elfogadja, s további igényeiről lemond.

együttbiztosítás

(lásd: coinsurance) a kockázatok két vagy több biztosítóintézet által történő közös vállalása, előre meghatározott arányok szerint. A kötvényt a vezető biztosító állítja ki, és végzi a lebonyolítást is.

ekvivalencia

(lásd: egyenértékűség)

elérési biztosítás

meghatározott tartamra kötött életbiztosítási szerződés, amelynek alapján a biztosító csak a tartam végén teljesít.

előszereteti érték

valamely vagyontárgy szubjektív értéke, amelyet személyi, érzelmi okok alapozhatnak meg. Például az elhunyt rokontól kapott, valójában jelentős dologi értéket nem képviselő tárgy. Az előszereteti érték megtérítése a biztosítási szerződés tárgya általában nem lehet.

előzetes fedezetigazolás

a (lásd: kötelező gépjármű felelősségbiztosításhoz) kapcsolódó dokumentum, amelyben a biztosító - az üzembentartó kérésére - előzetesen elvállalja a kockázatokat. Az előzetes fedezetigazolással oldható meg, hogy a vásárolt vagy a forgalomba helyezett gépjármű üzembentartója már akkor is rendelkezzék biztosítással, amikor a szerződést még nem kötötte meg. (Ezt azonban 15 napon belül pótolni kell!)

első díj

az első (lásd: biztosítási időszak)-ra, vagy annak egy részére megállapított díj. Befizetése különös jelentőséggel is bír: a biztosítás hatálya, vagyis a biztosító kockázatviselési kötelezettsége csak akkor kezdődik, ha a szerződés létrejött és az első díj a biztosítóhoz beérkezett.

EUROTAX

a gépjármű- és alkatrészárak katalógusa gyári, illetőleg piaci információk alapján.

Európa Biztosító Rt.

1990-ben alapított, (lásd: kompozit biztosító) részvénytársaság. Tulajdonosai a GAN International (Franciaország) és a SAI Internazionale (Olaszország). A társaság az autó- és mezőgazdasági biztosítások kivételével minden üzletágban kínál biztosítási terméket. Székhely: 1114 Budapest, Hamzsabégi út 37. Telefon: 269-8080

E-F: Egészségbiztosítás - függőkár tartalék

ex-lege biztosítás

olyan biztosítási jogviszony, amely nem szerződéskötéssel, hanem a jogszabály erejénél fogva automatikusan jön létre. Ilyen ma már Magyarországon nincs, de így működött 1991. július 1. előtt a gépjárművek üzembentartóinak kötelező felelősségbiztosítása. (lásd: kötelező biztosítás )

exporthitel biztosítás

a külföldre irányuló áruhitellel kapcsolatos kockázatok biztosítása. Gazdasági kockázatok: pl. a vevő fizetésképtelensége, visszalépése. Politikai és árfolyamkockázatok: pl. embargó, háború, a követelés pénznemének inflációja.

extra tartozék

a biztosított vagyontárgy olyan tartozéka, amely a rendeltetésszerű használatot segíti, vagy komfortosabbá teszi. A vagyontárgy értékét, és így általában a (lásd: biztosítási díjat) is növeli.

életbiztosítás

olyan szerződés, amelyben a (lásd: biztosítási esemény) a biztosított halála, vagy meghatározott időpont (életkor, nyugdíjba vonulás... stb.) elérése. Az életbiztosítási összeg felvételére mindig a (lásd: kedvezményezett) jogosult.

érdekmúlás

jogi hatást kiváltó tény a biztosítási szerződésben. Ha a (lásd: biztosítási érdek) megszűnik, a biztosítási szerződés is automatikusan megszűnik.

értékcsökkenés

a vagyontárgyban keletkezett károk helyreállítása, kijavítása után visszamaradt, esztétikai, használati vagy forgalmi értékét csökkentő tényező (écs). A károkozó ezt a kártételt is köteles megtéríteni.

faktoring

követelések - ellenszolgáltatás fejében történő átruházása, "eladása".

felelősség

lsd. felelősségbiztosítás

felelősségbiztosítás

ellentétben a (lásd: direkt biztosítás)-sal, a biztosított által a mások vagyonában okozott károkra nyújt fedezetet; a kártérítési kötelezettség alól mentesíti a károkozót a szerződésben meghatározott esetekben.

felmondás

a biztosítási szerződést bármelyik fél egyoldalúan is felmondhatja, de csak a (lásd: biztosítási időszak) végére, azt legalább 30 nappal megelőzően, és írásban.

felosztó-kirovó rendszer

biztosítás-szerű megoldás, amelyben a veszélyközösség tagjai az őket ért károkat egymás között utólag osztják fel.

fokozott veszéllyel járó tevékenység

(lásd: veszélyes üzem)

futamidő

hibásan alkalmazott banki kifejezés a biztosításban. A határozott időszakra megkötött biztosítási szerződés érvényességi tartamát jelenti.

függőkár

olyan, (lásd: biztosítási esemény)-ből származó kár, amelyet a biztosítónak már bejelentettek, de a kárügy végleges lezárása még nem történt meg.

függőkár tartalék

tételesen (káronként) képzett biztosítástechnikai tartalék, amelynek az a célja, hogy fedezetet nyújtson a (lásd: függőkár)-okra. A függőkár tartalékon belül képzik az (lásd: IBNR)-t is:

Vissza a lap tetejére
FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

Utolsó frissítés dátuma: