L-Ö: lejárat - önrészesedés

lejárat

a biztosítási szerződésben naptárilag megjelölt időpont, amikor a szerződés megszűnik, vagy a szolgáltatás esedékessé válik. Pl.: (lásd: elérési életbiztosítás).

L-Ö: lejárat - önrészesedés

life ág

(lásd: életbiztosítás)

lízing

olyan bérbevételi, illetve bérbeadási tevékenység, amelynek során a bérlő valamely vagyontárgyat a lízingtársaságtól használat céljára, előre meghatározott időtartamra bérbe vesz. A lízingbe vevő rendszeres, a szerződésben rögzített lízingdíj fizetésére kötelezett. A futamidő után a vagyontárgy a lízingbe vevő tulajdonába megy. A lízingdíj költségként számolható el.

Lloyds

sajátosan szervezett biztosítási piac, de gyakorlatilag nem biztosítótársaság! A szindikátusokba tömörülő name-k (nevek) a (lásd: bróker)-ek közvetítésével vállalják el a kockázatok meghatározott részét. A "nevek" csak az általuk vállalt kockázat erejéig felelnek.

MABISZ

Magyar Biztosítók Szövetsége. 1990. november 14-én alakult országos szakmai érdekképviseleti szervezet. Az érdekvédelmi tevékenységen túl egyes szakmai feladatok ellátást koordinálja (oktatás, informatika, kármegelőzés). A MABISZ kezeli a kötelező felelősségbiztosításhoz kapcsolódó (lásd: Kártalanítási Számla)-t, valamint működteti a nemzeti Zöld Kártya Büro-t. A havonta megjelenő Biztosítás Szemle című szaklap kiadója.

Magyar Aktuárius Társaság (MAT)

az (lásd: aktuárius)-ok szervezete, amely 1991-ben a (lásd: MABISZ)-on belül, tagozatként alakult meg, majd 1995-ben önálló egyesületté vált. Tagjai magánszemélyek, akik aktuáriusként vagy az aktuáriusi szakmához közel álló területeken tevékenykednek a biztosítóknál, a hatóságoknál, a pénztáraknái, illetőleg a tudomány berkeiben.

Magyar Biztosítási Tanács

az (lásd: ÁBIF') tanácsadó testülete, legfeljebb 30, a magyar biztosításügyben dolgozó, kiemelkedő szaktudású személyből állhat. Tagjait a pénzügyminiszter kéri fel, határozatlan időre.

Magyar Balesetbiztosítási Orvostani Társaság

(MÉBOT): az életbiztosítási orvostan szakértőinek 1994-ben megalakult szakmai egyesülete. Évente tart nemzetközi, tudományos kongresszusokat. Tagjain keresztül vesz részt a Nemzetközi Balesetbiztosítási Orvostani Társaság (ICLAM) munkájában. A világszervezet 1998-ban hazánkban tartja 19. kongresszusát.

malus

pótdíj, amelyet a biztosító akkor alkalmaz, ha ügyfele - a biztosítási időszakon belül - igénybe veszi a biztosítási szolgáltatást, pl. egy vagy több kárt okoz. A malus a következő időszak díjait növeli.

manipuláció

a biztosítási szóhasználatban szakkezelést jelent, amelynek során a beérkezett (lásd: ajánlat)-ban jelzett kockázatokat a biztosító elbírálja, megállapítja a díjat, és (lásd: kötvény)-t állít ki.

maradékjogok

olyan, az életbiztosítási szerződésekben rögzített jogosultságok, amelyek a (lásd: díjfizetés) elmaradása, illetőleg a szerződésnek a biztosítási összeg kifizetése nélküli megszűnése esetén is fennmaradnak. (lásd: visszavásárlás) (lásd: díjmentesítés)

maradványérték

a (lásd: totálkár)-ossá vált vagyontárgyak roncsainak, gazdaságosan már nem javítható maradványainak értéke, amelyet a (lásd: kárkori érték)-ből le kell vonni.

MAT

(lásd: Magyar Aktuárius Társaság)

MEHIB - Magyar Exporthitel Biztosító Rt.

a magyar állam kizárólagos tulajdonában lévő, 1994-ben alapított biztosító részvénytársaság. Az exporthitelezés során felmerülő politikai és árfolyamkockázatok, valamint kereskedelmi kockázatok (külföldi fél nemfizetése, csődje) biztosításával foglalkozik. Székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 44. Telefon: 269-1197

mentesülés

Ha a (lásd: biztosítási esemény) bekövetkezett, a biztosító csak akkor mentesülhet a fizetés alól, ha a kárt a (lásd: biztosított) vagy a (lásd: szerződő), illetőleg a közös háztartásban élő hozzátartozók szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul okozták. A súlyos gondatlanságot megvalósító tényállásokat a szerződés rögzíti (pl. ittas vezetés). A mentesülési okot mindig a biztosítónak kell bizonyítania, arra a biztosított nem kötelezhető.

minimális díj elve

a (lásd: biztosítási törvény) által rögzített szabály, amely szerint a biztosítónak legalább olyan mértékű díjat kell kalkulálnia, amely előreláthatóan fedezetet nyújt valamennyi vállalt kötelezettség teljesítésére, és a biztosító költségeire. (Nyereséget, hasznot tehát nem kötelező kalkulálni!)

módozat

meghatározott kockázatokra kidolgozott biztosítási szerződések.

munkáltatói felelősségbiztosítás

a biztosítási szerződés alapján a biztosító - a munkáltató helyett - megtéríti azokat a károkat, amelyekért az (lásd: üzemi baleset), esetleg foglalkozási megbetegedés miatt felelősséggel tartozik.

múlékony sérülés

olyan (általában baleseti eredetű) testi sérülés, amely maradandó egészségkárosodás nélkül gyógyul.

nagy számok törvénye

matematikai törvényszerűség, amely a biztosítás gyakorlatában azt jelenti: minél nagyobb a veszélyközösség létszáma, annál kisebb a valószínűsége annak, hogy egy meghatározott időszakon belül a vártnál több vagy kevesebb veszélyközösségi tagot ér károsodás.

nagyéletbiztosítás

egyénileg kötött - általában nagy biztosítási összegre szóló - életbiztosítás, amelynek megkötését a biztosító orvosi vizsgálathoz, de legalább egészségügyi nyilatkozat tételéhez köti. (lásd: kiséletbiztosítás)

nem-életbiztosítás

az (lásd: életbiztosítás)-i ágba nem tartozó ágazatok; pl. vagyonbiztosítás, felelősségbiztosítás.

nem új belépő

Ha Ön az elmúlt 2 évben bármikor rendelkezett tehergépkocsival, azaz volt kötelező biztosítása, akkor Ön nem számít "új belépőnek", tehát a korábbi szerződéséről kártörténeti (bonus/malus) igazolást kell csatolnia kötelező biztosítás megkötése esetén a biztosító számára. Ebben az esetben a bonus fokozata a kártörténet igazolás alapján kerül megállapításra.

nem vagyoni kár

a károkozónak (felelősségbiztosítónak) a bizonyított vagyoni károkon túl a károsult nem vagyoni kárait is meg kell térítenie. Ilyen károk adódhatnak, pl. súlyos esztétikai sérülésekből, az életvitel elnehezüléséből, a hozzátartozók elvesztési miatti traumákból.

néphalandósági tábla

a népszámlálás adatai alapján összeállított (lásd: halandósági tábla). Emellett a biztosítók (lásd: select halandósági táblát)-t is készítenek.

N-N Biztosító Rt.

a Nationale-Nederlanden Magyarországi Biztosító Rt.-t 1991-ben holland tökével alapították, kizárólagos tulajdonosa az ING Continental Europe N.V. Jelenleg csak életbiztosítások terjesztésével foglalkozik. Székhely: 1061 Budapest, Andrássy u. 9. Telefon: 267-8900

no fault

nálunk nem alkalmazott (lásd: felelősségbiztosítás)-i megoldás, amelynek alapján a károsult - személyi sérülés esetén - akkor is kártérítéshez jut, ha ő volt a felelős.

non-life ág

a (lásd: nem-életbiztosítás)-i ág angol elnevezése.

objektív felelősség

vétkesség nélküli felelősségi forma. Lásd még: (lásd: vétkesség), (lásd: veszélyes üzem).

objektív kockázat-elbírálás

a (lásd: kockázat-elbírálás) olyan módszere, amikor a biztosító tárgyi ismérvek alapján (például tűzveszélyesség foka, vagyonvédelmi berendezések minősége, az épület szerkezete és anyaga... stb.) ítéli meg kockázatának súlyosságát.

Online alkusz / biztosításközvetítő

Olyan biztosítási alkusz, aki kizárólag az Interneten keresztül nyújt szolgáltatást az őt megbízó ügyfeleknek. Interneten nyújt segítséget a biztosítási igény megfogalmazásához (ajánlat), és a megfelelő partner (biztosító) kiválasztásához, közreműködhet a díjbeszedésben és a kárrendezésben is. Az online alkusz független; nem köthet olyan megállapodást, hogy az ajánlatokat csak egyetlen biztosítóhoz közvetíti. Az online alkusz a biztosítótól kap (jutalék)-ot.

önbiztosítás

pontatlan szakmai zsargonszó; azt a magatartást jelzi, amikor a személy pénzeszközök, vagy áruk tartalékolásával próbálja a (lásd: kockázat)-ból eredő károkat közömbösíteni.

öngondoskodás

olyan előrelátó, tervszerű emberi magatartás, amely a bizonyosan bekövetkező, vagy a váratlan események vagyoni hatásait igyekszik kiküszöbölni. Egyik eszköze a biztosítás.

önrészesedés

a kár azon része, amelyet a szerződés alapján a biztosított magára vállal. Minél nagyobb a vállalt önrészesedés, annál alacsonyabb lesz a biztosítás díja. Fajtái: az (lásd: abszolút önrészesedés) és az (lásd: integrál önrészesedés).

Vissza a lap tetejére
FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

Utolsó frissítés dátuma: