P-SZ: panaszügyintézés - szubjektív kockázat-elbírálás

panaszügyintézés

a biztosító döntései ellen reklamációt lehet benyújtani az érintett biztosítóintézethez. Valamennyi társaság önálló panasz-ügyintézési apparátust működtet. Az (lásd: ügyfél-tájékoztató) megjelöli a panaszfórumokat. Az (lásd: ÁBIF')-nak egyedi panasz-ügyintézési jogköre nincs, de ismétlődő és alapos panaszok esetén általános érvényű hatósági döntést hozhat.

P-SZ: panaszügyintézés - szubjektív kockázat-elbírálás

passzív viszontbiztosítás

a biztosító által elvállalt kockázatok (lásd: viszontbiztosítás)-ba adása, szétporlasztása. Nostro viszontbiztosításnak is nevezik.

párhuzamos üzemeltető

Párhuzamos üzemeltetőnek általában azt kell tekinteni, aki az ajánlattétel idején már rendelkezik egy - vagy több - tehergépkocsival (így van rá kötelező biztosítása is). Párhuzamos üzemeltetés esetén az új tehergépkocsi automatikusan A0 bonus besorolásba kerül. Figyelem, párhuzamos üzemeltetés esetén a már meglévő másik tehergépkocsi felelősségbiztosítási szerződéséről kell igazolást benyújtani a biztosítónak 90 napon belül! Ennek elmulasztása azt eredményezi, hogy a szerződés automatikusan a legrosszabb (M4) bonus/malus fokozatba kerül.

pénzmosás

az illegálisan - főleg a feketegazdaságból - származó pénzösszegek banki és biztosítási csatornákon való átfuttatása és "legalizálása".

premier risque

a francia kifejezés fordítása: első kockázatra szóló biztosítás, a magyar terminológiában határösszeg-biztosításként honosodott. A biztosító a szerződésben rögzített határösszeg erejéig téríti a károkat, és nem vizsgálja az esetleges (lásd: alulbiztosítás)-t. Ha a biztosított a lakásban tartott 500 ezer forintértékű ékszereit - határösszeg biztosítással - 100 ezer forintra biztosítja, és minden ékszert ellopnak, a biztosító csak 100 ezer forintot fizet, de nem alkalmaz (lásd: pro rata) térítést.

pro rata

(lásd: alulbiztosítás) esetén a biztosító a kárt csak arányosan téríti meg; mégpedig olyan mértékben, ahogy a tényleges érték aránylik a biztosítási összeghez.

Providencia Osztrák-magyar Biztosító Rt.

1989-ben alapított, (lásd: kompozit biztosító) részvénytársaság. Főrészvényesei az osztrák EA-Generali Versicherung AG, valamint a Postabank. Minden üzletágban tevékenykedik, jelentős a gépjármű-biztosítási, lakásbiztosítási és életbiztosítási állománya. Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Telefon: 269-3977

reaktiválás

a díjnemfizetés miatt megszűnt biztosítási szerződések - eredeti tartalommal történő - újbóli hatálybaléptetése. Feltétele általában az elmulasztott díjak pótlólagos befizetése. Csak akkor van rá lehetőség, ha a szerződésben kifejezetten kikötötték!

regressz

visszakövetelési jog. Ha a biztosító a más által a biztosítottnak okozott kárt a (lásd: direkt biztosítás) alapján megtérítette, ezt az összeget a károkozótól visszakövetelheti. Ha a károkozó ellen pert indít, az ügyfél többletigényét is érvényesíteni köteles, sőt a biztosítottat elsőbbség illeti meg, ha a befolyt összeg nem elegendő mindkettejük igényének kielégítésére. Visszakövetelési joggal élhet a biztosító a felelősségbiztosítás esetén is, ha biztosítottja szándékosan vagy súlyosan gondatlanul okozta a kárt. (A károsultat azonban mindig kártalanítani kell!)

rendelkezési jog

az élet- és nyugdíjbiztosítások személyi jövedelemadó-kedvezményével összefüggő fogalom. Gyakorlatilag az ügyfél által kezdeményezett szerződés megszüntetést jelenti (pl: visszavásárlás, értékesítés, díjnemfizetés miatti megszűnés). Ha erre a szerződéskötéstől számított 10 éven belül kerül sor: az adókedvezményt - pótlékokkal együtt - vissza kell fizetni.

rendszámegyezmény

az európai országok zöménél még a (lásd: Zöld Kártya) bemutatására sincs szükség, mert az államok a magyar forgalmi rendszámot, és a H országjelet a felelősségbiztosítás igazolásául elfogadják. Fontos tehát a "H" országjel is, azt nem pótolja a rendszámtáblán lévő H betű!

reponálás

az életbiztosítási (lásd: ajánlat) elbírálásnak függőben tartása. A reponálásról az ajánlattevőt írásban értesíteni kell. A reponálási tartam - általában 6 hónap - letelte után is csak akkor jöhet létre a biztosítás, ha a szerződő új ajánlatot tesz.

respiro

a (lásd: biztosítás díj) esedékességétől számított időszak, amely alatt a biztosító "várja" a díjat. Elmulasztása a szerződés megszűnését eredményezi. Tartama: általában 30 nap, de a felek ennél hosszabb respiro-ban is megállapodhatnak. Rövidebben azonban nem! (lásd: kogencia)

részleges kár

a biztosított vagyontárgy olyan mértékű károsodása, amely javítással, esetleg a sérült részek pótlásával még helyreállítható, és ez mind műszakilag, mind gazdasági szempontból indokolt. Ellentéte a (lásd: totálkár).

risk management

(lásd: kockázatkezelés)

select halandósági tábla

a biztosítók által a biztosítottakról készített (lásd: halandósági tábla). Értékei a szerződéskötést követő első 3-5 évben kedvezőbbek a (lásd: néphalandósági tábla) adatainál. Ennek oka: a biztosítók (lásd: kockázat-elbírálás)-a.

SIGNAL Biztosító Rt.

1993-ban alapított, (lásd: kompozit biztosító) részvénytársaság, 99%-os külföldi tulajdonban. Főrészvényese a dortmundi Signal Unfallversicherung A.G. Főleg csoportos élet- és baleset-biztosításokkal foglalkozik; kompozit engedéllyel rendelkezik. Székhely: 1112 Budapest, Budaörsi út 48-50. Telefon: 267-1352

storno

(lásd: törlés)

szabad bizonyítás

feltétlen érvényesülést kívánó eljárási alapelv. Azt jelenti, hogy a tények bizonyítására megkötöttség nélkül minden bizonyíték felhasználható, (tanúnyilatkozat, dokumentum, okmány, fénykép, hivatalos tudomás... stb.), természetesen csak akkor, ha tartalma valós.

szakmai felelősségbiztosítás

olyan (lásd: felelősségbiztosítási szerződés), amely alapján a biztosító azokat a károkat téríti meg, amelyek a szerződésben nevesített szakma vagy hivatás (pl. orvos, gyógyszerész, könyvvizsgáló, bróker) folytatóját terhelik olyan károkozás kapcsán, ahol a felelősségük megállapítható.

szavatolótőke

a biztosító saját tökéje, amely arra szolgál, hogy a biztosító akkor is eleget tudjon tenni kötelezettségeinek, ha azokra a beszedett díjak és a tartalékok nem nyújtanak fedezetet. A szavatolótőke meglétét az (lásd: ÁBIF) folyamatosan ellenőrzi.

szerződés létrejötte

az (lásd: ajánlat) biztosító általi elfogadása. Erről a biztosító (lásd: kötvényt) állít ki. Ha az ajánlatra a biztosító 15 napon belül nem reagál, a szerződés automatikusan létrejön!

szerződés megszűnése

jogi tény, amely azt eredményezi, hogy a szerződés, és az abban foglalt kétoldalú kötelmek megszűnnek. A biztosítási szerződés megszűnhet: (lásd: időszakos biztosítás)-oknál a tartam lejártával; a (lásd: díjfizetés) elmulasztásával; (lásd: érdekmúlás)-sal; vagy (lásd: felmondás)-sal.

szerződésmódosítás

a szerződő felek egybehangzó nyilatkozatán alapuló változás, amelynek során csak a szerződés egyes részei (pl. díj) módosulnak, a többi pedig változatlan tartalommal hatályban marad. (lásd: átdolgozás)

szerződő

a biztosítási szerződés kulcsszereplője. ő kezdeményezi a szerződéskötést (lásd: ajánlat), ő jogosult a jognyilatkozatok tételére, és a biztosító is hozzá intézi azokat. ő köteles a díjfizetésre is. Személye gyakran egybeesik a (lásd: biztosított)-tal.

szubjektív kockázat-elbírálás

a (lásd: kockázat-elbírálás) olyan módszere, amikor a biztosító anyagi szempontok alapján (például: az ajánlattevő vagyoni és személyi viszonyai) mérlegeli kockázatának súlyosságát.

Vissza a lap tetejére
FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

Utolsó frissítés dátuma: