T-Z: tartamengedmény - zöld kártya

tartamengedmény

a több évre megkötött biztosítások szerződőinek adott díjengedmény. Idő előtti megszűnés esetén a biztosító az engedményeket jogosult visszakövetelni.

T-Z: tartamengedmény - zöld kártya

társadalombiztosítás

kötelező biztosítási forma. Az államháztartás része; nyugdíj és egészségügyi szolgáltatásokat nyújt. A magánbiztosítástól elkülönült intézményrendszere van, forrásait zömében a munkavállalók járulékfizetési kötelezettségeiből fedezik. Alapelve a szolidaritás, tényleges biztosítási jellemzőkkel nem rendelkezik; gyakorlatilag egy központi elosztórendszer.

technikai kamat

számításszerű kamatláb, amelyet a biztosító az életbiztosítási díjkalkulációnál és tartalékszámításnál alkalmaz. Minimális mértékét jogszabály állapítja meg. (lásd: kamatrés)

telítettség

biztosításstatisztikai alapszám, amely azt mutatja, hogy az azonos vagy hasonló kockázatoknak kitett személyek közül hány százalék rendelkezik - az adott kockázatra vonatkozó - biztosítási fedezettel.

termékfelelősség-biztosítás

olyan (lásd: felelősségbiztosítás), amely a termék előállítóját, forgalmazóját, illetőleg a szolgáltatás nyújtóját mentesíti a hibás áru vagy szolgáltatás által másnak okozott károk megtérítése alól.

területi hatály

földrajzilag, helyrajzilag vagy természetben meghatározott fogalom; a biztosítási szerződésben azt jelenti, hogy a biztosító csak a meghatározott területen bekövetkezett (lásd: biztosítási esemény)-ekre visel kockázatot. Például az autóbiztosításoknál a területi hatály: Európa, valamint Törökország kontinensen kívüli része.

totálkár

a biztosított vagyontárgy teljes megsemmisülése, eltűnése, vagy olyan mértékű károsodása, hogy a helyreállítás, vagy a javítás már nem gazdaságos. (lásd: maradványérték)

törlés

a biztosítási szerződések bármely okból való megszűnése, illetőleg ezen szerződéseknek a biztosítói nyilvántartásból való kivétele. (lásd: storno)

törlésértesítő

a (lásd: törlés) tényének írásban való közlése a szerződővel. A törlésértesítő kiküldését a jogszabály nem teszi kötelező vé a biztosító számára.

tőkésítés

a felelősségbiztosítás alapján folyósított járadék egyösszegű megváltása a jogosulttal kötött egyezség alapján. Az így számított töke mértéke függ a havi járadék összegétől, valamint a jogosult életkorától.

tőzsde

helyettesíthető tömegáruk és értékpapírok szervezett piaca, ahol a kereskedelem szervezett keretek között, meghatározott szokványok szerint történik. A tőzsdén csak tőzsdetag vehet részt; üzletet kötni csak a tőzsdetag cégek által hivatalosan felhatalmazott közvetítőn (tőzsdei bróker) keresztül lehet. Árutőzsdék és értékpapír-tőzsdék működnek.

tőzsdeindex

a tőzsde összpiaci árfolyammozgását tükröző indexszám; a tőzsde általános hangulatát, tendenciáját jelzi. Az indexkosárban szereplő vállalatok piaci értékének változását tükrözi.

tulajdonos

A gépjármű forgalmi engedélyébe bejegyzett tulajdonosa, az a magánszemély vagy cég, aki a gépjárművet birtokolja. Amennyiben Ön a gépjárművét lízingeli vagy tartós bérletre vásárolta akkor Önnek nem mint tulajdonosnak, hanem mint a gépjármű üzembentartójának kell kötelező felelősség biztosítás kötnie, hiszen ilyen esetekben -a hitelkonstrukció függvényében- a tulajdonos rendszerint a hitelt folyósító pénzintézet.

túlbiztosítás

ha a biztosítási összeg nagyobb, mint a vagyontárgy tényeleges értéke, a biztosítási szerződésnek az a része, amely a tényleges érték fölötti összegre vonatkozik - semmis. Totálkár esetén a biztosító térítési kötelezettségének felső határa a tényleges érték lesz a (lásd: káronszerzés tilalma) miatt. Kivétel: (lásd: újérték-biztosítás).

új belépő

Ha az elmúlt 2 évben nem rendelkezett gépjárművel, azaz nem volt kötelező biztosítása , akkor Ön "új belépőnek" számít. Ebben az esetben Önnek nem kell csatolnia kártörténeti (bonus/malus) igazolást kötelező biztosítás megkötés esetén és a szerződése automatikusan A0 bonus besorolásba fog kerülni.

újérték-biztosítás

a (lásd: túlbiztosítás) a biztosítási szerződésben tilos; a károsult nem kaphat több térítést, mint a vagyontárgy kárkori értéke. Ez alól kivétel: amikor a biztosítás valamely vagyon várható értékére szól (pl. a növények hozama) vagy a biztosító az új állapotba való beszerzés költségeit vállalja. Ilyenkor nincs (lásd: avultatás). A lakás- és épületbiztosítások újértékre szólnak.

ügyfél-tájékoztató

a biztosító egyértelmű, részletes és közérthető írásos információja, amely a biztosító főbb adatait és a megkötendő szerződés jellemzőit tartalmazza.

ügyfélvédelmi alap

a biztosítók által létrehozott alap, amelynek az a funkciója, hogy az egyes biztosítók esetleges felszámolásakor az ügyfelek követeléseinek kielégítését segítse.

ügynök

a biztosító megbízottjaként tevékenykedő (lásd: biztosításközvetítő). A biztosítóval létesített munkaviszony vagy megbízási szerződés alapján dolgozik. Csak az (lásd: ajánlat), illetőleg a (lásd: biztosítási díj) átvételére jogosult, a szerződés megkötésére azonban nem! Ilyen joga csak a (lásd: vezérügynök)-nek van. Megbízotti minőségben való károkozásáért a biztosító felelős.

üzembentartó

A gépjármű forgalmi engedélyébe bejegyzett üzembentartója. Rendszerint az a magánszemély vagy cég, aki a gépjárművet valóban használja és a fenntartás költségeit viseli (pl.: biztosítási díj).

üzemi baleset

a biztosítottat a foglakozása körében végzett munka közben, vagy azzal összefüggésben ért (lásd: baleset). Az üzemi balesetért a legtöbb esetben a munkáltató felelőssége állapítható meg.

vagyonbiztosítás

olyan biztosítási forma, amely a biztosított vagyonában bekövetkezett kárt pótolja a szerződésben rögzített módon. Vagyonbiztosítást csak az köthet, aki a vagyontárgy megóvásában érdekelt.

valorizáció

a pénz értékállandóságának változása miatt inflálódott élet- és nyugdíjbiztosítási összegek - jogszabályon alapuló - utólagos felértékelése.

vállalkozói díj

a (lásd: biztosítási díj) azon része, amely a biztosító költségeinek a fedezetéül, valamint az üzleti nyereség forrásául szolgál. A (lásd: kockázati díj) és a vállalkozói díj összege teszi ki a bruttó díjat.

változásjelentési kötelezettség

a szerződés tartalmazza azokat a lényeges körülményeket, amelyek megváltozását a biztosítónál írásban be kell jelenteni. Ennek elmulasztása később a biztosító (lásd: mentesülés)-ét eredményezheti.

várakozási idő

az életbiztosítási, betegségbiztosítási szerződéseknél alkalmazott feltétel, amelynek alapján az egyes kockázatokat (halál, betegség) a biztosító csak egy későbbi időponttól vállalja (pl. hat hónap).

várományfedezet

finanszírozási rendszer, amely a szolgáltatásokat nem a folyó bevételből fizeti (mint a jelenlegi tb-szisztéma), hanem a fedezetet így alakítja, hogy az minden időpontban forrásául szolgáljon a lehetséges szolgáltatásoknak.

vegyes életbiztosítás

ötvözi a (lásd: kockázati életbiztosítás) és az (lásd: elérési életbiztosítás) elemeit. A biztosító a tartam alatt bekövetkezett halál esetén és az elérés esetén is teljesít.

veszélyes üzem

olyan tevékenység folytatása, amely gépek működtetése, energia, vegyi anyagok vagy sajátos technológiák stb. alkalmazása miatt az esetleges károkozás szempontjából fokozott veszéllyel jár. A fokozott veszéllyel járó tevékenység folytatója az okozott kárért (lásd: vétkesség)-re való tekintet nélkül felel.

veszélyközösség

az azonos vagy hasonló kockázatoknak kitett személyek csoportja.

veszélynem

természeti, társadalmi vagy gazdasági esemény, amely kárt, illetőleg veszteséget okozhat. Veszélynemek például: tűz, vihar , jégverés, halál, baleset, betegség, betörés stb.

vezérügynök

olyan (lásd: ügynök), akinek a biztosító teljes körű felhatalmazást adott nem csak az (lásd: ajánlat) átvételére, de a szerződés megkötésére, a (lásd: kötvény) kiállítására is.

vétkesség

felelősségi kategória, akkor áll fenn, ha a kár okozója nem úgy járt el, ahogy az adott esetben általában elvárható.

viszontbiztosítás

a biztosító által vállalt kockázatok biztonságos kezelésének egyik módszere. A biztosító által másik biztosítóval kötött szerződés, amelyben a viszontbiztosító azt vállalja, hogy a befolyt díj egy részének átengedése fejében a károkból is részesedni fog. Különösen a nagy összegű, vagy tömeges (katasztrófakárok) kezelésére alkalmas módszer.

visszavásárlás

az életbiztosítási szerződések - lejárat előtti - megszüntetésének egyik módszere. Ilyenkor a biztosító - a szerződésben rögzített mértékben - a (lásd: díjtartalék)-ot visszafizeti. Különösen a szerződés első éveiben előnytelen ezzel a módszerrel élni.

visszkereset

a kifizetett biztosítási szolgáltatás visszakövetelése a károkozótól (lásd: regressz).

záradék

a típusszerződéseket kiegészítő, kétoldalú megállapodás - a biztosítási szerződés szerves része.

Zöld Kártya

nemzetközi gépjármű-biztosítási bizonylat, amely azt igazolja, hogy az üzembentartó a hazájában olyan felelősségbiztosítással rendelkezik, amely érvényes a külföldön (Európában) okozott károkra is. A Zöld Kártyát a felelősségbiztosító - kérésre - állítja ki, és annak bemutatását a fogadó ország a határon megkövetelheti. (lásd: rendszámegyezmény) Vigyázat! Nem azonos a környezetvédelmi felülvizsgálatot igazoló ún. Zöldkártyával

Vissza a lap tetejére
FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

Utolsó frissítés dátuma: