Horvátország-kvíz 2022

A Netrisk Magyarország Kft. "9 kérdés Horvátországról" című Promóciós Nyereményjátékának Részvételi és Játékszabályzata

2022. 06. 02. – 2022. 06. 30.

1. A Játék szervezője

A „9 kérdés Horvátországról” című Nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Netrisk Magyarország Kft. (székhely: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49., Cg. 01-09-307894, a továbbiakban ”Szervező”).

2. A Játék időtartama

A Játék 2022. 06. 02. napján 0 óra 00 perctől, 2022. 06. 30. napján 23 óra 59 percig kerül megrendezésre.

3. A Játékban történő részvétel feltételei

3.1. A Játékban 18. életévüket betöltött, állandó magyarországi lakcímmel rendelkező, cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, kivéve a Szervező alkalmazottai, megbízottai, illetve mindazon személyek, akik a Játék lebonyolításában részt vesznek, és ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3.2. A Játékban az a válaszadó, aki a Játék időtartama alatt a https://forms.gle/QEPfqHrcePnT1nnLA oldalon elérhető kvízkérdéseket maradéktalanul megválaszolja, megadja e-mail-címét, elfogadja a Nyereményjáték Szabályzatát, valamint a Szervező Adatvédelmi tájékoztatóját, Játékosnak tekintendő és részt vehet a sorsoláson.

3.3. Jelen Szabályzat a https://www.biztositas.hu/9-kerdes-horvatorszagrol-nyeremenyjatek-szabalyzat-2022 oldalon érhető el. A Játékos a Nyereményjátékban való részvétel előtt köteles tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről. A Szervező a tájékozódás elmulasztásából eredő esetleges következményekért felelősséget nem vállal.

3.4. A kvízkérdésekre a Játékos csak egy alkalommal válaszolhat, az ismételt válaszadást a Szervező nem veszi figyelembe.

3.5. A Szervező jogosult bármely Játékost a Nyereményjátékból kizárni, különösen, ha a Nyereményjáték kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Nyereményjáték lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis maior esetén.

4. A játék leírása

4.1. A Játékban a 3. pont szerinti feltételeknek maradéktalanul megfelelő Játékosok vesznek részt.

4.2. A Játékos a Szervező által megosztott linken elolvassa a Játék rövid ismertetőjét, megadja e-mail-címét, maradéktalanul válaszol minden kvízkérdésre, valamint megismeri és elfogadja a Nyereményjáték Szabályzatát és a Szervező Adatkezelési tájékoztatóját.

4.3. Szervező a sorsolást követően értesíti a Nyereményre jogosult Játékost a kvíz felületén megadott e-mail-címén.

5. Nyeremény

5.1. A Szervező a Játék időtartama alatt, a 6. pontban írtak szerint sorsolja ki a Nyereményt, a 3. pont szerinti feltételeknek maradéktalanul megfelelő Játékosok között, akik a promóciós Játék időtartama alatt jogosultságot szereztek a 3. pontban írtak szerint a Játékban történő részvételre.

5.2. A Szervező a Játék időtartama alatt 5 db óriásmatracot sorsol ki, melyet 5 Játékos nyer meg.

5.3. A nyereménysorsolás időpontja: 2022. 07. 05. kedd 11 óra

5.4. A Nyeremény másra át nem ruházható, készpénzre nem váltható, és kereskedelmi forgalomba nem hozható.

5.5. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményt a részvételi Szabályzatban foglaltakéval hasonló értékű és hasonló paraméterekkel rendelkező Nyereményre cserélje.

5.6. A Nyeremény előre meghatározott, a Nyertesnek nincs választási lehetősége a Nyeremény technikai paramétereivel kapcsolatban.

5.7. A Szervező a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a Nyertes ilyen igényét a jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.

5.8. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Nyeremény gyártója, forgalmazója vagy kibocsátója által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik ahhoz.

5.9. A Nyeremények átvétele előzetes egyeztetés alapján történhet személyesen a Szervező irodájában (cím: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.). vagy a Nyertes kérheti Nyereményének postai úton való kézbesítését az általa megadott magyarországi címre.

6. Sorsolás

6.1. A Nyertes (Tartaléknyertes) meghatározása nem-nyilvános húzás útján, az alábbiak szerint történik:
A Szervező a Játék időtartama alatt a Játékra a 3. pont szerint jelentkezett Játékosok közül a Nyerteseket 3 (három) tagú sorsolási bizottság (a továbbiakban: ”Sorsolási Bizottság”) jelenlétében, a sorsolás napján, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással 5 Nyertest, valamint 5 Tartaléknyertest sorsol ki.

A sorsolás helyszíne a Szervező irodája (cím: 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49.). A sorsoláson jelen lévő Sorsolási Bizottság tagjait a Szervező az alkalmazottai közül választja ki. A Sorsolási Bizottság biztosítja a sorsolás Játékszabályzatnak megfelelő lebonyolítását, illetve a jegyzőkönyvben rögzíti a sorsolás menetét, így különösen a sorsolás időpontját, a kisorsolt Nyereményt, a Nyertes és a Tartaléknyertes nevét.

6.2. Ha a Nyertes a Szervező felhívására nem válaszol a megadott határidőn belül, vagy nem adja meg az e-mail-címét a Nyeremény átvételének egyeztetéséhez, vagy egyébként a sorsolásban kiválasztott Nyertes a Játékban való érvényes részvétel feltételeinek nem felel meg, a Nyereményre való jogosultsága megszűnik. Ebben az esetben a Szervező a Tartaléknyertest keresi meg a fentiek szerint ismertetett módon. Amennyiben a Tartaléknyertes sem jelentkezik a megadott határidőn belül, a Nyeremény nem kerül a Nyereményjátékban felhasználásra.

6.3. A Nyertest a Szervező a sorsolás 5.3. pontban meghatározott napjától számított 15 napon belül értesíti a kvíz felületén megadott e-mailes elérhetőségén. A Nyereményt pedig a sorsolást követő 30 napon belül próbálja meg átadni. Sikertelen átadási kísérlet esetén a Tartaléknyertes válik jogosulttá a Nyereményre.

6.4. A Szervező a Nyertes teljes nevét és az általa megnyert Nyereményt a Biztosítás.hu Facebook oldalán, valamint a https://www.biztositas.hu/nyeremenyjatekok oldalon is közzé teheti a sorsolást követően, saját marketingtevékenysége céljából, időkorlátozás, és díjazás nélkül. A Játékosok a Játékban való részvétellel ebbe automatikusan beleegyeznek.

7. Adózás és költségek

A Nyereményt terhelő adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adókötelezettségének rendezésén kívül további kötelezettség nem terheli. Egyéb esetlegesen felmerülő költségek (pl. a Nyeremények átvételének helyszínére történő utazás költségei, hazautazás üzemanyagának költsége) a Nyertest terhelik.

8. Vegyes rendelkezések

8.1. A jelen Szabályzat a Játék teljes időtartama alatt elérhető a https://www.biztositas.hu/9-kerdes-horvatorszagrol-nyeremenyjatek-szabalyzat-2022 oldalon.

8.2. A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes és vásárláshoz nem kötött.

8.3. A megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyertes értesítésének, illetve a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a Nyeremény átadásának, illetve igénybevételének során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.4. A Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli a Játékos válaszainak elvesztéséért, amennyiben az internetszolgáltatók által okozott bármilyen probléma okozza, illetőleg amennyiben az internetszolgáltatás késései, megszakadása, hibája vagy túlterheltsége folytán a Játékos kommentje a határidő lejártát követően érkezik meg.

8.5. Bármilyen, a Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján fennálló igényérvényesítési jogát.

8.6. A Szervező kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.7. Az adatok kezelője a Szervező, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, azaz az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete, valamint az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

8.8. A Játékban történő részvétellel a Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező a jelen Szabályzatban leírtak szerint, illetve a Játék céljának (a Játék jelen Szabályzat szerinti lebonyolítása) megfelelően személyes adataikat kezelje.

8.9. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, az adatainak a nyilvántartásból való törlését bármikor indoklás nélkül kérheti írásban a következő címen: Netrisk Magyarország Kft. 1138 Budapest, Madarász Viktor utca 47-49. vagy a következő e-mail-címen: nyeremenyjatek@netrisk.hu. A Játékos ugyanezen a címen kérheti adatai helyesbítését is.

8.10. Az adatok feldolgozását a Szervező végzi. A Szervező a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.

8.11. Az adatok kezelését Szervező végzi. Az adatkezelés önkéntes, az a Játékos hozzájárulásán alapul. Az adatkezelésre céljára vonatkozó részletes tájékoztatást a Szervező Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatójának II.9. pontja ismerteti („Nyereményjátékok, promóciók szervezése céljából történő adatkezelés”). Az Adatkezelési Tájékoztató Szervező honlapján a következő címen érhető el: https://partner.biztositas.hu/adatvedelem.html

Budapest, 2022. 06. 02.
A Szervező

Vissza a lap tetejére

Utolsó frissítés dátuma: 2022. 06. 02.